13106
CONFIRMED

DEATHS
12154
RECOVERED
🌏65,220,557
INFECTED
🌏41,931,987
RECOVERED
🌏1,506,251
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ގާޑިއޯލާ އަދި މޮރީނިއޯ
ސިޓީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ޓޮޓެންހަމް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނައަށް
Share
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގުގައި މެންޗެސްޓަ ސިޓީ ބަލިކޮށް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނައަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަރައިފިއެވެ.
Advertisement

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޓޮޓެންހަމުން ސިޓީ ބަލިކުރީ ދެ ލަނޑު ސުން ލަނޑުންނެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގެ މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމުން ލީޑު ނެގީ މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފޯވާޑް ހެއުން މިން ސޮންގެ ލަނޑުންނެވެ. ޓޮޓެންހަމްގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔާ ޖިއޮވާނީ ލޮ ސެލްސޯއެވެ.  

ސިޓީ ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމުން އެއްވަނައަށް އެރީ ނުވަ މެޗުން ވިހި ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. ދެވަނައިގަ އޮތް ޗެލްސީއަށް ނުވަ މެޗުން ލިބިފައިވަނީ އަށާރަ ޕޮއިންޓެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް