ވީޑިއޯ ރިޕޯޓު
މިއީ ކޮވިޑަށް ވުރެ ބިރުވެރި ވަބާއެއް؟
Share
ފޭރުމާއި މީހުން ރަހީނުކުރުން އިތުރުވެ، މާލެއަކީ ނުރައްކާތެރި ބިރުވެރި ތަނަކަށް ވެފައި ވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ. އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފޭދޫ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދާއި، މައްސަލައިގެ ބަހުސްގައި ވާހަކަދެއްކެވި ހުރިހާ މެމްބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވީ އެންމެ ކަމެކެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ އެވެ.
Advertisement

ތެދު ދެތަށް ބުނާ ނަމަ އެއީ މިހާރު މި ދިމާވެގެން އުޅޭ ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުގެ ވަބާއަށް ވުރެ ވެސް ދިވެހިންނަށް ގެއްލުން ބޮޑު ވަބާއަކަށް ވެދާނެ އެވެ. މަސްތުގެ ޝިކާރައިގައި ޖެހި ޅަ ފުރާގެ ދުވަސްތަކާއި ޒުވާން ދުވަސްތައް ގެއްލި ގޮސް، މުޖުތަމައުގައި ބާކީވެފައިވާ އެތައް ދިވެހިންނެއް އެބަ އުޅެ އެވެ. 

50%
ކަމުގޮސްފި
50%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް