ވީޑިއޯ ރިޕޯޓް
ދިވެހިންގެ ދަނގަޑޭ ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް!
Share
ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ކުޅުވަރަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކޮށްލުމުން ކޮންމެ މީހަކުވެސް އިއްތިފާގުވާނެ ކުޅިވަރަކީ ފުޓުބޯޅައެވެ.
Advertisement

ނަމަވެސް މިހާރު މިކަން އޮތީ ހަމަ އިހު އޮތް ގޮތައްތޯ، މިއީ މިއަދު އެންމެ ދެތިން މީހަކު އުފައްދާނެ ސުވާލެއް ނޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ މުޅި ކުޅުވަރު އާއިލާގެ ތެރޭގައިވެސް މިއީ ކުރެވޭ ބަހުސެކެވެ. މަހުސް ކުރެވެނީ ހަމައެކައި އިސްވެ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރި މައުލޫއިން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން އިހުގައި ރާއްޖޭގައި ފުޓުބޯޅައަށް އޮތް ފޯރި މިއަދު ނެތް ކަމަށްބުނެވެސް މިބަހުސް ކުރެވެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
14%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
57%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
29%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް