ވީޑިއޯ ރިޕޯޓު
ތަކެތީގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރުން މަޖުބޫރު!
Share
ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ވިއްކާ ގިނަ ތަކެއްޗަކީ އާންމުގޮތެއްގައި އޭގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ނުވާ ތަކެއްޗެވެ.
Advertisement

ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ވިއްކާ ގިނަ ތަކެތީގައި އަގު ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މިންގަނޑެއް ހިމެނިފައި ނުވާތީ ބައެއް ވިޔަފާރިތަކުން ތަކެތި ބޭނުން އަގެއްގައި ވިއްކަމުންދާ ތަން އެއީ އާންމުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރެކެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް