ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް
ކޭސްތައް އިތުރުވާތަނެއް ނުފެނޭ: ޑރ. ނަޒްލާ
Share
ލުއި ތަކާއިއެެއްކޮށްވެސް ކޭސްތައް އިތުރުވާތަން ނުފެންނަ ކަމަށް ހެލްތް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ކޮވިޑް-19ގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަަކަދައްްކަވަމުން ޑރ. ނަޒްލާ ވީދާޅުވީ، އެޅިފައިވާ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކުން މިހާރު ގިނަ ލުއިތަކެއް ދެވިފައިވާކަމަށާއި އެހެންނަަމަ ވެސް ފަރުވާ ކުޑަކޮށްލާގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. 

ދެވެމުންދާ ލުއިތަކާއިއެކު އަދިވެސް ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ބޮޑު ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ދުވާލެއްގެ މަށްޗަށް 3000 އަށްވުރެ ގިނަ ސާމްޕަލް ނަގާއިރުވެސް ކޮވިޑްގެ އިތުރު ކޭސްތައް ނުފެންނަކަމަށެވެ.

"މިހާތަނަށް މިދުވަސްކޮޅު ލުއި ތަކާއިއެއްކޮށްވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ކޭސްތައް އިތުރުވާތަނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ޓެސްޓްކުރެވޭ ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވާ މިންވަރުވެސް އަދި ފްލޫ ކްލިނިކް ޕޮޒިޓިވްވާ މިންވަރުވެސް ދަށް މިނެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި މިވަނީ މިގޮތަށް މި ހިފެހެއްޓިފަ ވަނީ މިހާރު ހުރި ފިޔަވަޅުތައް ރަނގަޅަށް ތަންފީޒްކުރެވޭތީ ނޫނީ އަދި ފިވަޅުތަކަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އަމަލުކުރައްވަމުން ނޫނީ ގިނަ ބޭފުޅުން އަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ތީވެ" ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ

އެހެންކަމުން މިހާރު މިހާ ބޮޑު ލުއިތަކެއް ދެވިފައިއޮތުމުން ފިވަޅުތަކާއި އެއްގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމަށް ސާމާލުކަން ދީގެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ކުރިއަށް ދިޔުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު މިހުރި ފިވަޅުތަކާއިއެކު ވެކްސިން އަންނަންދެން ގިނަ ދުވަހު ކޭސްތައް ނުފެނި ހިފައްޓާލެވޭނީ އޭރުންކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ބަލި އަދިވެސް ވެސް ނުދޭ މަދުން ނަމަވެސް ބަލި އަދިވެސް އެބައުޅޭ އޭގެ މާނައަކީ ވައިރެސް އަދިވެސް ހަމަ އެބައުޅެޔޭ އެހެންވީމަ ވައިރަސްއަށް ބޭނުންވަނީ ހަމަ ފެތުރުގަންނާނެ ފުރުސަތެއް. ކިތަންމެ ކުޑަ ފުރުސަތެއް ލިބުނަސް ހަމަ ފެތުރިގަންނާނެ. އެހެންކަމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި މިކަމާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގައި ވެސް އެތައް އިތުރު ބަދަލުތަކެއް އެބައާދެ" ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ޔޫކޭގައިވެސް އާ ސްޓްރެއިންނެއް ފެނިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ މިކަހަލަ ކަންތަކުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ލިބެނީ ސްޓްރެއިން ފެތުރިގަންނަން ފަށާ ފަހުންކަމަށެވެ. އެހެންވުުމުން މިފަދަ ކަންތައްތަކުންވެސް ރައްކާތެރިވެވޭނީ ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ހުރި ފިޔަވަޅުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމުންކަމަށް ވެސް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާލުވިއެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް