ދުއާ ލިޕާ--
ދުއާ ބަނޑުބޮޑު ކަމަށް ބުނާ މީހުންނަށް ރައްދެއް!
Share
ދުއާ ލިޕާ އިންސްޓަގްރާމް ކުރި ޕޯސްޓަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އޭނާ އެ ފޮޓޯ އިން ބަނޑުބޮޑު ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އެއާއެކު ދުއާ ވަނީ އޭނާ އިންސްޓަގްރާމް ކުރި ޕޯސްޓް ޑިލީޓްކޮށްފަ އެވެ.
Advertisement

ބޭބީ އިމޯޖީސް ކެޕްޝަންގައި ޖަހާފައި އިން އެ ޕޯސްޓް ޑިލީޓް ކުރުމާ އެކު އެތައް ބަޔެއްގެ ހިތުގައި އެތައް ސުވާލެއް އުފެދިގެން ދިޔަ އެވެ.  

"ޖިމީ ކިމެލް ޝޯ" ގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދުއާ ވަނީ އޭނާ ބަނޑުބޮޑު ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަދައްކާ މީހުންނަށް އެންމެ ފަހުން ރައްދެއް ދީފައެވެ.

ދުއާ ބުނީ ބޭބީ އިމޯޖީސް އަދި ބުއްފުޅި ފަދަ ތަކެތި ކެޕްޝަންގައި ޖެހީ ހަމަ ރޭންޑަމްކޮށް ކަމަށެވެ. ރޭންޑަމް އިމޯޖީސް ކެޕްޝަންގައި ޖެހުމަކީ އޭނާ އާއްމުކޮށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭގެ އިރުކޮޅަކުން މީހަކު "ބަނޑުބޮޑު ދޯ" ކިޔާފައި ކޮމެންޓެއް ކުރުމުން އޭނާގެ ޕޯސްޓް ޑިލީޓް ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް