ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންތަކެއް، ކުޅިވަރު ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވަނީ--
މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ކެޓަގަރީއެއް
Share
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިއަހަރު ލޯނު ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement
ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތަކަށް މި އަހަރު ދޫކުރާ ލޯނުގެ އެހީގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް ޖާގަ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، އެ ކެޓެގަރީއިން ލޯނަށް ހުށަހަޅަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އަންގާފަ އެވެ. 

މިނިސްޓްރީން ބުނީ ލޯނު ދޫކުރާއިރު އެ ފަރާތަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ބައެއްތޯ ބެލޭނެ ކަމަށެވެ. 

މީގެ ކުރިން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ ދަށުން ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބުނަސް، އެ ފަރާތްތަކަށް ކެޓަގަރީއެއް ހާއްސަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެގޮތަށް ކެޓަގަރީއެއް ހާއްސަކުރީ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ އިސްކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. 

ޖެނުއަރީގައި ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވޭތޯ މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެ ލޯނަށް އެދި ހުޅުވާލާނެ މުއްދަތު މިނިސްޓްރީން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު އެންމެ ފަހުން ދޫކުރީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގަ އެވެ. އެކި ދާއިރާތަކުން ކިޔެވުމަށް ޖުމްލަ 514 ދަރިވަރަކަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާއިރު އެއީ 151 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން ދޫކުރި ލޯނަށް ބަލާއިރު އޭގައި ތަފާތު އެކި ދާއިރާތައް ހިމެނެ އެވެ. 

އޭގެ އިތުރަށް އިންތިހާބީ ދާއިރާތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ވެސް ލޯނުދޫކުރި އެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން ލޯނު ނަގައިގެން ބޭރުގައި ކިޔަވަމުން އަންނައިރު މިއަހަރު ކޮވިޑް-19 އާއެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) މެދުވެރިކޮށް ނަގާފައިވާ ހުރިހާ ނެޝަނަލް ސްޓޫޑަންޓް ލޯނާއި އެޑިއުކޭޝަނަލް އެސިސްޓަންސް ލޯނުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ވެސް ފަސްކޮށްދިނެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ދަރިވަރުންނަށް ތައުލީމީ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ތިން އިންސައްތައަށް ކުޑަކޮށްދީފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް