ވީޑިއޯ ރިޕޯޓް: -
މި ދުވަސްވަރު ތިމާގެކަމުގެ ގުޅުން ކިޔައިދޭން ނައުން އެދެން!
Share
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު މިއޮތީ ބޯމަތިވެފައެވެ. މިދުވަސްވަރަކީ އަނެއްކާވެސް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ނާށިގަނޑު ހިފައިގެން ސަލާންޖަހަން ނިކުންނަ ދުވަސްވަރެވެ. ރައްޔިތުންގެ އެންމެ އަސާސީ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކައިން ރައްޔިތުން ގުބޯ ހެއްދުމަށް ގޭގޭ ދޮރާއަށި ދޮށުންނާއި ފެންޑާމަތީ 24 ގަނޑިއިރު މުގޯލި އަޅާލައަޅާލަ ތިބޭ ދުވަސްވަރެވެ.
Advertisement

ހަމައެކަނި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި ގުޅިގެންނެއް ނޫނެވެ. މިއީ ހަމަ ކޮންމެ އިންތިހާބަކާއި ގުޅިގެންވެސް ފެންނަ މަންޒަރުތަކެކެވެ.  އިރުވައި މޫސުމަށް ނިކުންނަ ދޮންދޫނި ތަކެއްހެން ނިކުންނަ ނުނިކުންނަ ތަނެއްވެސް ނޭގި ގޭ ދޮރާއަށިން ވަދެގެން އައިސް އާއިލީ ގުޅުމުން ފެށިގެން ދުރުތާ ތިމާގެ ގުޅުމާއި، މުނިމާމައިންގެ ގުޅުމާއި ހަމަޔަށް ކިޔާދީ ނިންމާލާއިރު އެންމެ ފަހު ބަހަކަށް ވާނީ “ ކޮއްކޯ ނުވަތަ ދައްތާ ވޯޓެއް ދެއްޗޭ ”އެވެ.

ހަނގީގަތަކީ އާއިލީ ގުޅުން ކިޔާދިނުމާއި ހަމައިން ހަތުރުން ރައްޓެހިނަށްވެ، "އަނގައިން ސޮނިވެއްޓޭ" ވަރަށް ތިމާއާއި އޭނާ އާ އޮންނަ ގުޅުން ކިޔާދޭން މިބޭބޭފުޅުން އަންނަނީ ކޮންމެހެން އާއިލީ ގުޅުން ދަމަހައްޓާ ރައްޓެހިކަން ވަރުގަދަ ކުރާކަށް ނޫންކަމެވެ. މިވެރިންގެ ހަމައެކަނި ބޭނުމަކަށް ވަނީ މަގާމާއި ޖާހަތު ހޯދުމަށް އެފަހަރެއްގައި އަންނަ އިންތިހާބަށް ވޯޓު ހޯދުމެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެ އަސާސީ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކައިން ރައްޔިތުން ޖަޒުބާތުގައި ޖައްސާ ނިކަމެތި ރައްޔިތުމީހާއަށް އޮންނަ މިނިވަން ވޯޓުގެ ހައްގުވެސް އަތުލައިގަންނަނީއެވެ. 

ރާއްޖޭގައި އެކި ކުލަކުލައިން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވާދަވެރިކަން ފެށުނީންސުރެ މިއަދާ ޖެހެންދެންވެސް މިވެރިން ކުރަމުން އައި ކަމަކީ ހަމަ މިއީއެވެ. މީގައި އެންމެ ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ކޮންމެ ފަހަރަކު ކިޔާހާ ލަވައެއްގެ ޖަޒުބާތުގައި ރައްޔިތުން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ޖެހޭ ޖެހުމެވެ. ނުޖެހެވެންވީ ސަބަބެއް ވެސް ނެތްތާއެވެ. ގެއަށް އައިސް ވަންނަ ގޮތަށް ފަށަނީ އާއިލީ ގުޅުމުގެ ވާހަކައެވެ. ދެން ގޭގެ ފެންޑާ ކުޑަކަމުގެ ވާހަކައިން ފެށިގެން އެ ފެންޑާ ބޮޑުކޮށްދޭން ކުރެވިދާނެ އަދި ކޮށްދޭން ގަސްދުކުރާހާ ކަންކަމުގެ ވާހަަކައެވެެ. ގޭގެ ފުރާޅުގެ ޓިނުތައް ބާވެފައި ހުރި ވާހަކައިން ފެށިގެން ގޭގައި ދެންވެސް ފުއްދަންހުރި ހުރިހާކަމަކަށް އެންމެ މޮޅު ހައްލު ހޯދައިދޭނެ ކަމުގެ އެންމެ ފޮނި ވައުދުވެގެންދާއިރު އަޖައިބުވެ އަނގައިން ސޮނިވެއްޓޭ ވަރުވެއެވެ. އެ ޖަޒުބާތުގައި ޖެހި ހުވަފެން ދެކިދެކި އިންދާ ވޯޓުވެސް އޮންނަނީ އެ ފަރާތަކަށް ދެވި ހިބަކޮށްދެވިފައެވެ.

ނުވިތާކަށް އެ ކުލަ ކުލައިގެ ޕަޓީއަށް ނުވަންނާން ނަދަރު ބުނެގެން އިން މީހާއަށްވެސް މިހާ ހިސާބަށް ދިޔުމުން ކަން ނިމޭއިރު އޮންނަނީ ވާނުވާވެސް ނޭނގި ކުރަންވާތާކު ސޮއިކޮށް ނިމި ވަންނަންވާ ޕާޓީއަކަށް ވެދެވި ނިމިފައެވެ. ރެއަކާ ލަނީ އިންތިހާބު ނިމި އަނެއް ފަސް އަހަރުވެސް އެއްކަލަ ފެންޑާއަށް ކީއްކުރަންތޯ ބާވެފައި ހުރި އެއްކަލަ ފުރާޅުގަނޑު ބަދަލުނުވިތާ އޭގައި އިން ބާ ގަނޑެއްވެސް ނުބެއްދިގެން އުޅޭ ހިސާބުންނެވެ. ދެން އެ ހިސާބުން އަނެއްކާވެސް ގުބޯ ނުހެއްދޭން ނިޔަތްގަނެ "ވޯޓެއް ހަމަ ހިލާ ނުދޭނަމޭ" ބުނެ ހުއްޓާ އަނެއްކާވެސް ހަމަ އަނެއް އިންތިހާބީ ދުވަސްވަރާއި ކުރިމަތިލާއިރު ޖެހެނީ އެއްތާކުއެވެ. 

ކަންތައް ހުރީ މިހެންނެވެ. އަނެއްކާވެސް އަނެއް އިންތިހާބެއް ބޯމަތިވީއެވެ. އައިލީ ގުޅުންތައް ހިތުދަސްވެ، ހަތުރުން މިތުރުންނަށްވެ، ނިމެނީއެވެ. މީންޒަމާނަކު ގޭގެއަށް ނުވަންނަ މީހުން ގޭގޭ ދޮރުއަށި ބުޑުން ނުފިލާކަން ފާހަގަކުރެވޭނެއެވެ. އެތައް އަހަރަކު ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ހައްގު ނުލިބިގެން ގަނަތެޅުނު މީހުންގެ ގޭގައި މިހާލަތު އަދި ވަކިން ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ. ފްލެޓް ހައްގުވާނެ ކަމާއި ބޯހިޔާވަހިކަން އަތްފޯރާފަށަށް އަންނާނެ ކަމާއި މިހެން ގޮސް އެތައް ހުވަފެނެއް ދައްކާ ނިންމާލާނެއެވެ. ނިކަމެތި ރައްޔިތު މީހާގެ މިނިވަން ވޯޓު ވަކި ބަޔަކަށް ވިކި އޮންނާނީ ހުސްވެފައެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް އަހަރެންގެ ނަޒަރުގައި މިހާރު އެއްކަލަ ރައްޔިތުމީހާ މިއީ ވިސްނަވީ ވަގުތެވެ. ރީތި ވާހަކަތަކުން އެ ގެންދާ ހުވަފެނީ ދުނިޔެއިން ނިކުމެ ނިކަން ރަނގަޅަށް ލޯ ހުޅުވާގެން ތިބެންވީ ވަގުތަކީ މިއީއެވެ. ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ވީހާ ވައުދެއް މާޒީވެ ދިޔައިރު އެވެރިން އައިސް ސަލާމް ގޮވާލާ ހިސާބުން ފެށިގެން ރައްޔިތު މީހާ ކުރަންވީ ސުވާލުތަކެއްވެސް އެބަހުއްޓެވެ. މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ ކަމަކީ ކޮބާތޯއެވެ؟ ހޯދައި ދެވުނު ފަސޭހަކަމެއް ގެއިން ނުވަތަ ރައްޔިތުމީހާގެ ދިރިއުޅުމުން ދައްކާ ދިނުމަށް އެދެންވީއެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ސަޅި ވާހަކަތަކަކުން ފޮނި ކަނޑާފައި ވޯޓު ކޮޅު ހިފާގެންދާއިރު "ކޮށްދޭނަމޭ" ބުނާބަސް "ކޮށްފީމޭ" ބުނޭވޭވަރުކޮށްފައި ނޫނީ ދޮރާއަށިންވެސް މިވެރިން ހަމަ ނުވައްދަންވީއެވެ

ވޯޓަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ އަމިއްލަ މިނިވަން ހައްގެކެވެ. އެ ހައްގު އެންމެ ރަނގަޅުގޮތުގައި ހިފުމަށް ދިވެހިން މިހާރު ދަސްކުރަން ވެއްޖެއެވެ.  

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް