ދިޕިކާ އަނަަންޔާ
ދީޕިކާ އަލުވި އަޅާފައި ހުރި ގޯންޏެއް ލައިގެން ހުއްޓަސް ރީތިވާނެ: އަނަންޔާ
Share
ބޮލީވުޑް މަޝްހޫރު ތަރި އަނަންޔާ ޕާންޑޭ ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު އޮތް ލެކްމޭ ފެޝަން ޝޯގެ ފިނާލޭ އިން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދައިފައެވެ. އެ ޝޯގެ، ޝޯ ސްޓޮޕާ އަކަށް ވެސް ހުރީ އަނަންޔާ އެވެ.
Advertisement

އަނަންޔާ އަކީ ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ޖެނަރޭޝަންގެ އެންމެ ތަފާތުކޮށް އަދި ރީތިކޮށް ހެދުން އަޅާ ތަރިންގެ ތެރެއިން މީހެކޭ ބުނުމުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.

ނަމަވެސް އަނަންޔާ އަށް އޭނާގެ ސްޓައިލަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބައެއް އެހެން ތަރިން ހެދުން އަޅާ ސްޓައިލް ރީތިވެފައި ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. 

އެގޮތުން ހެދުން އަޅާ ސްޓައިލަށް ބަލާއިރު އެންމެ ކަމުދަނީ ދަނީ ކޮން ތަރިއްއެއްގެތޯ އެހުމުން އަނަންޔާ ވަނީ ދީޕިކާއަށް އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފު ކޮށްފައެވެ. 

ދީޕިކާގެ ސްޓައިލިސްޓަކަށް ވާން ބޭނުންތޯ އެހުމުން އަނަންޔާ ބުނީ ދީޕިކާ އޭނާ ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދީޕިކާ އަލުވި ހުސްކޮށްފައި ހުރި ގޯންޏެއް ލައިގެން ހުއްޓަސް އެ އަލުވި ގޯނިވެސް ރީތި ވާނެ ކަމަށް އަނަންޔާ ބުނެއެވެ.

your imageދިޕިކާ ކެނަސްގެ ރެޑް ކާޕެޓް އިވެންޓުގައި ލީ ހެދުން

އަލިއާ ބަޓް އާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލެއް ކުރުމުން އަނަންޔާ ބުނީ އާލިއާ އެންމެ ރީތީ ސްވެޓް ޕޭންޓްސް އަދި ސްވެޓާ ލައިގެން ހުންނަ އިރު ކަމަށެވެ.

your imageއާލިއާ

އަނަންޔާ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ދިޔައީ އިޝާން ކައްޓާރު އެކު ފިލްމު ހާލީ ޕީލީ އިންނެވެ.  ދެން އެންމެ އަވަހަށް އަނަންޔާ ފެނިގެންދާނީ ތުލުގޫ އެކްޓަރު ވިޖޭ ދެވަރަކޮންޑާ އެކު ފިލްމު ލައިގާ އިންނެވެ.   

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
67%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
33%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް