ތުރުކީ -- ފޮޓޯ: ޓީއާރުޓީ ވޯލްޑް
ތުރުކީ ލޮކްޑައުންއަކަށް
Share
29 އޭޕްރިލް ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން މޭ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެ ނުދިއުމަށްޓަކައި މުޅިި ގައުމު ލޮކްޑައުންއަކަށް ދަނީ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރިސެޕް ތައްޔިޕް އެރްދޯގަން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
Advertisement

ތުރުކީގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއިން ރިޕޯޓު ކުރާ ގޮތުގައި ފާއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ތުރުކީއިން ވަނީ 37،312 އާ ކޮވިޑް-19 ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކާއި 353 މަރު ރެކޯޑު ކުރެވިފައެވެ. ތުރުކީއަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ހަތަރު ވަނައަށް އެންމެ ކޭސްތައް ގިނަ ގައުމެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގައި ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް އެރްދޯގަން ވަނީ ސިޓީއެއްގެ ތެރޭގައި ދަތުރު ކުރާއިރު ފުލުހުންގެ ހުއްދަ ބޭނުންވާނެ ކަމަށާއި، ސްކޫލްތަކަށް ބަންދުކޮށް އޮންލައިން ކޮށް ތައުލީމް ހާސިލްކުރެވޭނެކަމަށާއި، އަދި ދަތުރުފަތުރު ކުރެވޭނީވެސް ވަކި ހައްދެއްގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

އަދި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކާއި، ބޭސްފަރުވާއަށް ފިޔަވައި އެހެނިހެން އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ތުރުކީގެ ރައްޔިތުންނަކަށް ގެއިން ބޭރަށް ނުނިކުމެވޭނެ ވާހަކަވެސް ރައީސް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ކާބޯ ތަކެތި އުފައްދާ ކުންފުނި ތަކުންނާއި އެމެޖެންސީ ހިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭރުގައި އުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް