ޝަކްތީ ކަޕޫރް --- ފޮޓޯ: ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް
ޝަކްތީ ކަޕޫރް އިންޑިއާގެ ހާލަތާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
Share
އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މިންވަރަށް އަލިއަޅުވާލައި ހައްލަކީ އެގައުމުގައި އުޅޭ އެންމެނަށް ވެކްސިން ދިނުން ކަމަށް މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑް ތަރި ޝަކްތީ ކަޕޫރް ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

ސޯޝަލް މީޑީއާއާއި ޓީވީއިން ގައުމުގެ ހާލަތު ބަލަންޖެހުމުން އުނދަގޫ ވާ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ކަޕޫރް ގެ ހިތް ހަލާކުވާ ކަމުގެ އިހުސާސް އޭނާ ވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ކަޕޫރް ބުނެފައިވަނީ، އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އޭނާގެ ރަށްޓެއްސެއްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހެއް ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭއްވުމާއެކު އަނެއް ދުވަހު ހަވީރު އޭނާ ދުނިޔެ ދޫކޮށް ގޮސްފާވާކަމަށެވެ. އެކަމާ ހެދި ހިތާމަ ފާޅުކުރާ ކަމަށާއި އަދި މަރުއައިސް އެހާ ފަސޭހައިން ފުރާނަަތައް ގެންދަމުންދާތީ އެކަމާ ބިރުގަންނަ ކަމަށްވެސް ކަޕޫރް ބުނެފައިވެއެވެ. 

ކަޕޫރް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އޭނާގެ ދަރިފުޅު އަދި މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑް ތަރި، ޝްރައްދާ ކަޕޫރު ވަނީ ވަރަށް ފަހުން އިސްރާއީލުން އެނބުރި އައިސްފައެވެ. އަދި އިސްރާއީލުގައި 85 ޕަސަންޓުން 90 ޕަސަންޓާއި ދެމެދުގެ އާބާދީ ވެކްސިން ޖަހައިފާ ވާތީ އެގައުމުގައި އެއްވެސް މީހެއް މިހާރު މާސްކް ނާޅާ ކަމަށް ޝަކްތީ ކަޕޫރް ބުނެފައިވެއެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، ކަޕޫރް ދެކޭގޮތުގައި ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ހަނގުރާމައިގައި އެތަކެއް ދެކޮޅުވެރިކަންތައް އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން ގެންގުޅޭ ވިސްނުން އޭނާ ފާހަގަ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

އަދި މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި އިންތިހާބުތައް ބާއްވާތީ ކަޕޫރް ވަނީ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
50%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
50%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް