ads
ފުއްޕާމޭގެ ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު އަލީ
ފުއްޕާމޭގެ ޑޮކްޓަރުން އެދިގެން ދިވެހި ބަހެއް ފާސްކޮށްފި
ދިވެހިރާއްޖޭ ފުއްޕާމޭގެ ބަލިތަކާއި ގުޅޭ ޑޮކްޓަރުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑާމީން ދިވެހި ބަހެއް ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ފާސްކޮށްފައިވަނީ ނޭވާހިއްލާ މީހުން ބޭނުންކުރާ އިންހޭލާއަށް ކިޔާނެ ދިވެހި ނަމެކެވެ. 

ފާސްކޮށްފައިވާ ނަމަކީ "ނޭވާހި" އެވެ. 

އައިޖީއެމްއެޗުން ވަނީ ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީއަށް މިކަމާއި ގުޅިގެން ޝުކުރު ވެސް އަދާ ކޮށްފައެވެ. 

ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނޭވާހިއްލާ މީހުންގެ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް މޭއި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހެވެ. 

20%
ކަމުގޮސްފި
30%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
35%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
15%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް