ads
ފ. ނިލަންދޫގައި ވޯޓް ކަރުދާސް ދެއްކި މީހާ
"ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބު" ފ.ނިލަންދޫގައި މީހަކު ވޯޓުކަރުދާސް ދައްކައިފި
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދަނިކޮށް ވޯޓުލާން ދިޔަ މީހަކު ފ.ނިލަންދޫގައި ވޯޓުކަރުދާސް ދައްކައިފި އެވެ.

މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ކަރުދާސް ފޮޓޯ ނެގުމާއި، ވޯޓު ކަރުދާސް އެހެންމީހުންނަށް ދެއްކުމަކީ އެ މީހެއްގެ ވޯޓު ބާތިލްކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އިންތިޙާބާޢިބެހޭ ކޮމެޓީން ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. 

ފ. ނިލަންދޫއިން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ މިއަދު ހެނދުނު ވޯޓުލުމަށް ދިޔަ މީހަކު ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖެހުމަށްފަހު އެ ކަރުދާސް އެހެންމީހުންނަށް ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަ މިހާރު ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާއަށް ހުށައަޅައިގެން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. 

"މިއަދު ހެނދުނު ވޯޓުލާން އައިސްފަ މިރަށު ރާބެ. (އަހުމަދު) ވޯޓުކަރުދާސް ދެއްކީ. އެނގޭނެ ދެއްތޯ މީ މަނާކަމެއްކަންވެސް ހަމަ ދައްކާއިރުވެސް. މިކަން ބަލައިދޭން މިހާރު އަންގައިފިން ވޯޓު ފޮށީގެ ވެރިޔާއަށް." ފ.ނިލަންދޫގައި ހުރި އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރު އަބުދުއްސަމީއު ވިދާޅުވި އެވެ.

 މި އިންތިހާބަކީ ވޯޓަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ބާއްވާ އިންތިހާބަކަށް ނުވާތީ، ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެމްޑީޕީން ބުނެފައިވަނީ ވޯޓުލާ މީހުންގެ އިނގިލީގައި ފާހަގައެއް ޖަހާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދެވަނަ ފަހަރަށް އެކަކު އެހެން ވޯޓުލާ މަރުކަޒަކަށް ދިޔަ ނަމަވެސް އެރަށެއްގެ ވޯޓު ލިސްޓު ބެލުމަށްފަހުގައި ނޫނީ ވޯޓު ލާން ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް