ads
މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް------
މަޖިލީހުގައި މިއަދުވެސް ސުވާލުކުރުން ނޫން އެހެން ކަމެއް ނެތް!
ބޮޑު ޗުއްޓީއަކަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދެވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ފެށުނީ އިއްޔެއެވެ. ދެވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި އިއްޔެ އޮތީ ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މައުސޫމް އާއި ސުވާލުކުރުމެވެ. އެއަށްފަހު އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ.

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު 09:00 އިން 10:00 ކުރިއަށްދިޔައިރު ވެސް، ސުވާލުކުރުން ނޫން އެހެން މަސައްކަތެއް އެޖެންޑާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އިއްޔެގެ ޖަލްސާވެސް ނިންމާލީ އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުންނެވެ. 

މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލަމުންވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ނެތީ، ސަރުކާރުން، އަދި މެމްބަރުން ބިލު ނުފޮނުވާތީ ކަމަށެވެ. 

"މި މަޖިލީހަކީ ދެބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެއް، އެއް ކަމަކީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން، އަނެއްކަމަކީ ގާނޫނު ހެދުން. އޭގެ އެއްބާވަތެއްގެ ތެރޭގައިވެސް މަސައްކަތް އުފެދިގެން އަންނަނީ، ގާނޫނު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އުފެދިގެން އަންނަނީ ސަރުކާރު މިތަނަށް ބިލު ފޮނުވައިގެނާއި، މެމްބަރުން ބިލު ހުށަހަޅައިގެން" ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ މަސަައްކަތް އަންނަނީ، މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހަޅައިގެންނާއި، ވަކިކަކަމަކާއި ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް ސުވާލެއް ކުރުން ނުވަތަ ބަހުސެއް ކޮށް ކޮމެޓީއެއްގައި ދިރާސާއެއް ކުރުމުން ކަމަށެވެ. އެބާވަތުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް މިއަދުވެސް ނެތުމުން މަޖިލީސް މިއަދުވެސް ނިންމާލީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު އޮތީ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު، އަދި ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން، ހައުސިން މިނިސްޓަރު، މުހައްމަދު އަސްލަމްއާ ސުވާލުކުރެއްވުމެވެ.

ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު، ހުށަހެޅުއްވި ސުވާލުތައް

  1. ފެލިދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޕީއެސްއައިޕީގައި ހިމެނިފައިވާއިރު މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވީ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ؟
  2. ގިރާ ސަރައްހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީހަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި މި މަސައްކަތަށް ކޮންޓްރެކްޓަރެއް އައްޔަންކުރެވޭނެ ތާރީހަކީ ކޮބައިތޯ؟

your imageމަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރު އަސްލަމް---

ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ކުރެއްވި ސުވާލުތައް

  1. ވިލިނގިލީ ބަނދަރުގެ ދެކުނުފަރާތު ބޭރުތޮށީގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާ އެކު ބަނދަރުގެ ބޭރު ރުތޮއްޓާއި އެއްގަމުތޮށީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވަނީ ކީއްވެތޯ؟
  2. އެ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށީގައި ހުރި ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ހުށަހެޅުންތަކާ އެއްގޮތަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއެކު ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮއްޓާއި އެއްގަމު ތޮށީގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، ވިލިނގިލީ ބަނދަރަށް ދިމާ ވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ހައްލުގެނެވޭނީ ކޮން ދުވަހަކުންތޯ؟ އަދި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާ ފައިވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ 

ބޮޑު ޗުއްޓީއަކަށްފަހު، މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާ ފެށުނުއިރު، ދެ ޖަލްސާގައި ވެސް މިނިސްޓަރުންނާއި ސުވާލުކުރުން ފިޔަވައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތިގެން ނިންމާލިއިރު، ޖުމްލަ 88 އަށް މެމްބަރުން ތިއްބަވާ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ، 39 މެމްބަރުންނެވެ. ސަލާމުގައި ހަތަރު މެމްބަރުން ތިއްބެވިއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް