މާފުށީގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް ސްޓެލްކޯ އާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން
މާފުށީގައި ކުނި މެނޭޖުކޮށް ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރެވިގެންދާނެ: ސްޓެލްކޯ
Share
އަވަސް މުއްދަތެއްގައި މާފުށްޓަށް ދިމާވެފައިވާ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

މާފުށީގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ހާއްސަ ފެސިލިޓީއެއް އަޅައި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސްޓެލްކޯއިން އިއްޔެ ވަނީ ސޮއި ކޮށްފަ އެވެ. 

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ޝަރީފާއި، އެންވާރަމަންޓް މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޝައުނާވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. 

ސްޓެލްކޯގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މާފުށްޓަށް ދިމާވެފައިވާ ކުނީގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. 

your imageމާފުށީގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް ސްޓެލްކޯ އާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން 

މާފުށްޓަކީ ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމަށް ހާއްސަ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަ ރަށެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ކުނީގެ މައްސަލަތަކުން މާފުށްޓަށް ދިމާވެފައިވާ ތިމާވެށީގެ މައްސަލައަށް ކުރު މުއްދަތެއްގައި ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ސްޓެލްކޯގެ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން މާފުށީގައި ގޭބީސީތަކުން އުފެދޭ ކުނި ނަގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްވެސް ކުރަން ހަމަަޖެހިފައިވަނީ ސްޓެލްކޯއިން ނެވެ. 

your imageމާފުށީގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް ސްޓެލްކޯ އާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން 

މާފުށީ ކައުންސިލުން ބުނީ އެރަށުގައި ކޮންމެ ދުވާލަކު ގާތްގަނޑަކަށް ފަސްޓަނުގެ ކުނި އުފެދޭ ކަމަށެވެ. 

މާފުށްޓަކީ ޓޫރިޒަމްގެ ވިޔަފާރިއަށް ހާއްސަ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ. ކުނީގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާ މި ރަށުގެ ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުންވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް