ads
މިއަދު ބާއްވާ ޑަބްލިއޫޑީސީގެ ވޯޓުލުމުގެ ތެރެއިން ށ.ކޮމަންޑޫގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ ިން
ޑަބްލިއުޑީސީގެ 5 ގޮނޑިން 3 ގޮނޑި އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބުކޮށްފި
އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ (ޑަބްލިއޫޑީސީ)ގެ ފަސް ގޮނޑިއެއްގެ ބައި-އިލެކްޝަން އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން މި އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރި ފަސް ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 3 ގޮނޑިއެއް އެމްޑީޕީން ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. 

މިއަދު އިންތިހާބު ބާއްވާފައިވަނީ ށ. ޅައިމަގު، ށ. ކޮމަންޑޫ، ކ. ތުލުސްދޫ އަދި އއ. ތޮއްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލުމެވެ. 

ކޮމަންޑޫގައި ބާއްވާފައިވަނީ ޑަބްލިއޫޑީސީގެ ދެ މެންބަރުން އިންތިހާބު ކުރުމެވެ. ޅައިމަގާއި، ތުލުސްދޫ އަދި ތޮއްޑޫގައި ބާއްވަނީ ޑަބްލިއުޑީސީގެ ހުސްވެފައިވާ އެންމެ މަގާމެއްގެ ވޯޓުލުމެވެ.

އއ.ތޮއްޑޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ހޮވިފައިވަނީ 315 ވޯޓާއެކު އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އައިމިނަތު މަޖުދާ އެވެ

ކ.ތުލުސްދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ހޮވިފައިވަނީ 300 ވޯޓާއެކު އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވި އައިޝަތު ރަޝާދު އެވެ. 

ށ.ޅައިމަގު ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ހޮވިފައިވަނީ 152 ވޯޓާއެކު އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މަރިޔަމް ޒުހުރާ އެވެ. 

ށ.ކޮމަންޑޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ހޮވިފައިވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓަކީ 334 ވޯޓާއެކު އެމްއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޒައީމާ އާދަމް އާއި، 288 ވޯޓާއެކު އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އައިޝަތު ވަހީދާ އެވެ. 

އއ.ތޮއްޑޫ ޑަބްލިއުޑީސީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

 • އައިމިނަތު މަޖުދާ (އެމްޑީޕީ) ލިބުނީ 315 ވޯޓު
 • އައިމިނަތު އަރީފާ (ޕީޕީއެމް) ލިބުނީ 247 ވޯޓު

ކ.ތުލުސްދޫ ޑަބްލިއުޑީސީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

 • ފާތިމަތު ނަދާ (ޕީޕީއެމް) ލިބުނީ 225 ވޯޓު
 • ސަލީމާ އަބުދުއްލަތީފް (އެމްއާރުއެމް) ލިބުނީ 54 ވޯޓު
 • މަރިޔަމް ނަހުޒާ (އެމްޑީޕީ) ލިބުނީ 46 ވޯޓު
 • އައިޝަތު ރަޝާދު (އަމިއްލަގޮތުން) ލިބުނީ 300 ވޯޓު

ށ.ޅައިމަގު ޑަބްލިއުޑީސީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

 • މަރިޔަމް އަބުދުﷲ (ޕީޕީއެމް) ލިބުނީ 88 ވޯޓު
 • މަރިޔަމް ޒުހުރާ (އެމްޑީޕީ) ލިބުނީ 152 ވޯޓު

ށ.ކޮމަންޑޫ ޑަބްލިއުޑީސީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

 • ޒައީމާ އާދަމް (އެމްއެންޕީ) ލިބުނީ 334 ވޯޓު
 • އައިސަތު ވަހީދާ (އެމްޑީޕީ) ލިބުނީ 288 ވޯޓު
 • އައިޝަތު ރަޝީދާ (ޕީޕީއެމް) ލިބުނީ 223 ވޯޓު
 • މަރިޔަމް ނަބާހާ (އެމްޑީޕީ) ލިބުނީ 200 ވޯޓު
 • މަރިޔަމް އުއްމިއްޔާ (ޕީޕީއެމް) ލިބުނީ 274 ވޯޓު

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނީ ދާއިމީ ނަތީޖާ މާދަމާ އިއުލާނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް