ads
މިއަހަރު 13 ހާފިޒަކު މެޑަލް ހާސިލުކުރި
ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރި 13 ހާފިޒަކަށް ހާއްސަ މެޑަލް ދެއްވައިފި
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށް، އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވި 13 ހާފިޒަކަށް ރައީސް ދެއްވާ ހާއްސަ މެޑެލް އަރުވައިފި އެވެ.

މި މެޑަލް 13 ހާފިޒަކަށް އަރުވާފައިވަނީ މިރޭ ބޭއްވި  ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެވެ.

ހާއްސަ މެޑެލް ހާސިލުކުރެއްވި 13 ހާފިޒުންނަކީ:

  1. އަލްހާފިޒާ ފާތިމަތު ފައުޒިއްޔާ، އާވެލި، ސ. ހިތަދޫ

your imageއަލްހާފިޒާ ފާތިމަތު ފައުޒިއްޔާ

2. އަލްހާފިޒާ ޝިފާ ބިންތު އަބްދުﷲ ހަމީދު، މަތިމަރަދޫ، މާލަމް، ލ. ގަން

your imageއަލްހާފިޒާ ޝިފާ ބިންތު އަބްދުﷲ ހަމީދު

3. އަލްހާފިޒް ހޫދު މުހައްމަދު އަލީ، ދިގުވާނޑު، އަނޯވާ، ޏ. ފުވައްމުލައް

your imageއަލްހާފިޒް ހޫދު މުހައްމަދު އަލީ

4. އަލްހާފިޒް މުހައްމަދު އަނީސް ހުސައިން، މިސްކިތްމަގު، މާވޭދެ، ޏ. ފުވައްމުލައް

your imageއަލްހާފިޒް މުހައްމަދު އަނީސް ހުސައިން

5. އަލްހާފިޒާ ސަފިއްޔާ އަލީދީދީ، މާލެގަން، މާވިނަ، ޏ. ފުވައްމުލައް

your imageއަލްހާފިޒާ ސަފިއްޔާ އަލީދީދީ


6. އަލްހާފިޒް މުހައްމަދު ފަލާހް ސާލިހް، އިތާމުތްގެ، ސ. ހިތަދޫ

your imageއަލްހާފިޒް މުހައްމަދު ފަލާހް ސާލިހް


7. އަލްހާފިޒް އަބްދުﷲ ބިން އިމްޖާދު، ގ. ރައިހާނުގެ

your imageއަލްހާފިޒް އަބްދުﷲ ބިން އިމްޖާދު


8. އަލްހާފިޒާ ފާތިމަތު ހަސަން، ރޯޒްބޯލް، ސ. ހިތަދޫ

your imageއަލްހާފިޒާ ފާތިމަތު ހަސަން


9. އަލްހާފިޒް މުހައްމަދު އައިދިން ނަޖުމީ، ކަށިމާގެ، ސ. މަރަދޫ

your imageއަލްހާފިޒް މުހައްމަދު އައިދިން ނަޖުމީ


10. އަލްހާފިޒް އަބްދުލްބާސިތު ސަލީމް، ދިލްކަޝްވިލާ، ގދ. ހޯނޑެއްދޫ

your imageއަލްހާފިޒް އަބްދުލްބާސިތު ސަލީމް


11. އަލްހާފިޒް އައްމާރު ބިން އިބްރާހީމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 011، ނ. ވެލިދޫ


12. އަލްހާފިޒް މަރްޔަމް ނައިސަމް ސައީދު، ކުރިބޯށި، ސ. ފޭދޫ

your imageއަލްހާފިޒް މަރްޔަމް ނައިސަމް ސައީދު، ކުރިބޯށި، ސ. ފޭދޫ/ ގުރުއާން ހިތުދަސްކުރަން ފެށީ އުމުރުން އަށް އަހަރުގައި 


13. އަލްހާފިޒް އަމަން އަހްމަދު އާތިފް، ޑޭޒީމާގެ، ބ. ހިތާދޫ.

your imageއަލްހާފިޒް އަމަން އަހްމަދު އާތިފް

އިނާމުދެއްވާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅުއްވާނީ އެކަމަށްޓަކައި ރައީސް އެކުލަވައިލެއްވި ހާއްސަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީން ނެވެ.

79%
ކަމުގޮސްފި
7%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
14%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް