ދުބާއީ
މޫސުން ގޯސްވެ ދުބާއީ ފުލުހުންނަށް 16000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޯލް
Share
ޔުނައިޓެޑް އެރަބް އެމިރޭޓްސް، ގެ ވިޔަފާރި މައި މަރުކަޒު ދުބާއީއަށް މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން، ފުލުހުންނަށް ބާރުބޮޑުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

ދުބާއީ ފުލުހުންބުނީ ބުދަ ދުވަހު ކުރި ވިއްސާރާގައި އެސިޓީގެ އާއްމުން އެކި ބޭނުންތަކަށް އެހީތެރިކަމަށް އެދި ގަޑިއެއްހާއިރުތެރޭ ފުލުހުންގެ އެމަޖެންސީ ނަމްބަރުތަކަށް 16610 ކޯލް ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ފުލުހުންބުނީ ދުބާއީއަށް މޫސުން ގޯސްކޮށް އޮންނަތާ ހަފްތާއެއްވަރު ވެފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ބުދަ ދުވަހު އާދަޔާހިލާފަށް ވާރޭ ވެހުނު ކަމަށެވެ."

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމާންޑް އެންޑް ކޮންޓްރޯލް ސެންޓަރަށް 15286 ކޯލް ލިބުނު، ދުބާއީ ފުލުހުންގެ ނޮން އެމެޖެންސީ ސެންޓަރަށްވެސް 1324 ކޯލް ލިބުނު"

ދުބާއީ ފުލުހުންގެ ކޮންމާންޑް އެންޑް ކޮންޓްރޯލް ސެންޓަރުގެ އެކްޓިން ޑައިރެކްޓަރު ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް ބިލާލް އަލް ތަޔަރް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދުބާއީއަށް ވިއްސާރަވެ މޫސުން ގޯސްވެފައިވާތީ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށާއި ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅޭއިރުވެސް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ފުލުހުން އެދެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް