ads
ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ: މި ފަދަ މަޝްރޫއުތަކަށް ހޭދަކުރަނީ ގްރީން ފަންޑުން - ފޮޓޯ:އެމްޓީސީސީ
މިދިޔަ ޑިސެމްބަރުމަހު ގްރީން ފަންޑުން 56 މަޝްރޫއަކަށް 129.6 މިލިއަން ރުފިޔާ
މިދިޔަ ޑިސެމްބަރުމަހު ގްރީން ފަންޑުން 56 މަޝްރޫއަކަށް 129.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން،

  • މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އެ ފަންޑުން ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 44 މަޝްރޫއަކަށް 51.3 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ޑިސެމްބަރު މަހު ވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހާ އަޅާބަލާއިރު، 152.6 އިންސައްތަ އިތުރަށް ހޭދަކޮށްފައި

ގްރީން ފަންޑުން ޑިސެމްބަރު މަހު އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްފައިވަނީ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކުނި މެނޭޖުކުރުމާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ވެސް ގްރީން ފަންޑުން ހަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.

ޑިސެމްބަރު މަހު ގްރީން ފަންޑުން އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްފައިވަނީ:

  • ބ. ދޮންފަނުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް - 10.0 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ބ. ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް - 8.8 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމާއި ތިމާވެށި ބެލެހެއްޓުމަށް - 7.5 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ޅ. ކުރެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް - 6.6 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • އައްޑޫސިޓީގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމަށް - 5.6 މިލިއަން ރުފިޔާ 

ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މާލީ އެހީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ނަގާ މި ޓެކުހަކީ ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ނަގަމުން އަންނަ ޓެކުހެކެވެ. ގްރީން ޓެކްސް ރިސޯޓްތަކާއި ސިޓީ ހޮޓާތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ އިތުރުން ސަފާރީތަކަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންވެސް ދައްކަންޖެހެއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން،

  • މިދިޔަ އަހަރު ގްރީން ފަންޑަށް 972.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާވެފައިވޭ
  • ފަންޑުގެ ދަށުން އެކި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް 908.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޭދަކޮށްފައި
  • އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފައިސާ ޖަމާވެފައިވަނީ މާޗް މަހު. އެ މަހު 105.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައި

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ގްރީން ފަންޑް ރިޕޯޓުގައި ވާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ގްރީން ފަންޑަށް 75.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. އެ މަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާ ކ. އަތޮޅުން 26.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވެއެވެ. އެއީ އެ އަތޮޅުގެ ރިސޯޓުތަކުން ލިބުނު 24.5 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ގެސްޓްހައުސްތަކުން ލިބިފައިވާ 1.6 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް