ads
ގެއްލިފައިވާ ހަސަންފުޅު(ކ)، އާސިރު(ވ)
ގެއްލިފައިވާ މީހުން ހޯދުން އަވަސްކުރަން ގޮވާލާ ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަވެސް ބޭރުކޮށްލައިފި
ގެއްލިފައިވާ މީހުން ހޯދުން އަވަސް ކުރުމަށް ގޮވާލާ މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަވެސް، ބަހުސް ކުރުމެއް ނެތި ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

ވީނުވީއެއް ނޭގި ގެއްލިފައިވާ މީހުން ހޯދުމަށް އަވަސްކުރުމަށް ގޮވާލާ ކުއްލި މައްސަލައެއް މިއަދު ހުށަހެޅުއްވީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް އެވެ. 

މި ކުއްލި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރުމާއިމެދު މިއަދު ނެގުނު ވޯޓުގައި މައްސަަލަ ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލީ، ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 47 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 39 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނެވެ. މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓު ދެއްވީ އެންމެ 18 މެމްބަރުން ނެވެ. އެއް މެމްބަރަކު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެސް ނުވެ އެވެ.

މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލާގައި ބުނެފައިވަނީ، ދިރިހުރުމުގެ ހައްގަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިފައިވާ އަސާސީ ހައްގަކަށްވާއިރު، ވީނުވީއެއް ނޭނގިި ގެއްލެމުންދާ ދިވެހީންގެ މައްސަލަތައް ގިނަވެ އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުގައި ބިރުވެރިކަމާއި، ކަންބޮޑުވުމާއި ހިތްދަތިކަން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު ގެއްލިފައިވާ މީހުން ހޯދުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުން ނުދާ ކަމަށާއި، އެމީހުން ހޯދުމުގައި ސަރުކާރުން ފަރުވާކުޑަކުރަމުންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކުއްލި މައްސަލާގައި ވެއެވެ. 

މައްސަލާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ: 

  • މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ގެއްލުނު އއ. މަތިވެރީ، ރިވެލި އުމުރުން 73 އަހަރުގެ ހަސަން އަލީ ގެ މައްސަލަ
  • މިމަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހު ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ސ. މަރަދޫ، ގަސްކަރު މުހަައްމަދު އާސިރު އިސްމާއިލްގެ މައްސަލަ
  • އާސިރާއި އާއި ބެހޭ އެއްވެސް ހަބަރެއް ނުވާއިރު، އޭނާ އެންމެފަހުން ފެނުނު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓުގެ އެކި ޑިޕާޓުމެންޓުތަކުގެ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖު މިހާތަަނަށް ހޯދިފައި ނުވޭ
  • ފާއިތުވި 10 ދުވަސްތެރޭ އޭނާ ހޯދުމަށް އެދެވޭގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ
  • މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ވަގުތާއި އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ނުހިފާ
  • ހެއްކާއި ގަރީނާ ހޯދުމަށް އަމަލުކުރަމުންދަނީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކޮށް

އެހެންވެ، މި ކުއްލި މައްސަލާގައި ގޮވާލާފައިވަނީ، ވީނުވީއެއް ނޭގި ގެއްލިފައިވާ އެފަދަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަލުވިކޮށް، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބޭފަދަ ހަރުދަނާ އަދި ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް