ads
ހުވަދު އަތޮޅުގެ މަސްދޯންޏަކުން މަހަށް ނުކުމެ، މަސްވެރިކަން ކުރަނީ - ފޮޓޯ:ހުވަދޫ ޑޮޓްކޮމް
މަސްވެރިކަމާ ގުޅުން ހުރި ހަރަކާތްތަކަށް ލައިސަންސް ނަގަން ޖެހޭ ގޮތް ހަދައިފި
މަސްވެރިކަމާ ގުޅުން ހުރި ހަރާކާތްތަކަށް ލައިސަންސް ނަގަން ޖެހޭ ގޮތަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކުރި 'މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު'ގައި ބުނެފައިވަނީ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަގުސަދަކީ މަސްވެރިކަމާ ގުޅުން ހުރި ހަރަކާތްތަކަށް ހުއްދަ ނުވަތަ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި އެ ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގައި ގެންގުޅެން ޖެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާން ކުރުމަށެވެ.

މި ގަވާއިދު ހިނގާނީ ކުރިން ކިރުވާފައި ނުވާ ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތައް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރާއި މަސް ގަންނަ ފެސިލިޓީއަކަށް ގަނެފައިވާ ނުވަތަ ކިރުވާފައިވާ މަސް އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ ކެރިއާ ނުވަތަ ރީފާ ފަދަ އުޅަނދުފަހަރުގެ އިތުރުން މަސްވެރިންނަށް އައިސް ވިއްކުމަށް އައިސް ޕްލާންޓް ގާއިމުކޮށް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ބުނެއެވެ.

ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ލައިސަންސް ނަގަން ޖެހޭ ކަންކަމަކީ،

  • މަސް ކިރުވާ ބަނދަރަކަށް ނުވަތަ މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ފެސިލިޓީއަކަށް ކިރުވާފައި ނުވާ ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތައް، މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދު ފަހަރުން ސީދާ ގޮތެއްގައި ގަތުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ބަރުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމަށްޓަކައި އޮޕަރޭޓްކުރާ މަސްކިރާ އުޅަނދުފަހަރު ނުވަތަ ކަލެކްޓަ އުޅަނދު، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް
  • މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ނުވަތަ އެއް ބަނދަރުން އަނެއް ބަނދަރަށް ނުވަތަ އެއް ފެސިލިޓީން އަނެއް ފެސިލިޓީއަށް މަސް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންކުރާ ކެރިއާ ނުވަތަ ރީފާ އުޅަނދު އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް
  • މަސްވެރިންނަށް އައިސް ވިއްކުމުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އައިސް ޕްލާންޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް

މަސްވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ލައިސަންސް ނެގުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދުގައި ބުނާ ގޮތުން ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދީފައިވާ އުޅަނދެއްގައި އޮބްޒާވަރެއް ބެހެއްޓުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބެ އެވެ. އެގޮތުން:

  • އުޅަނދެއްގައި އޮބްޒާވަރެއް ބެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި މަދުވެގެން 48 ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް އެކަމުގެ ނޯޓިސް ދޭންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ
  • އެ ހާލަތުގައި އުޅަނދުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން ދޭ ހާއްސަ ހުއްދައިގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފިޝަރީޒް އޮބްޒާވަރެއްގެ ހާޒިރުގައި މަސް ގަތުމުގެ ނުވަތަ އުޅަނދަށް މަސް ބަރުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވޭ

މި ގަވާއިދުގައި މަނާކަމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމެއް ކުރުން ނުވަތަ ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް، ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ކުރުމާއި ގަވާއިދުގައިވާ ލައިސަންސްގެ ޝަރުތަކާ ހިލާފުވުން ބެލެވޭނީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ތަކުރާރުކޮށް ގަވާއިދާ ހިލާފުވާ ނަމަ ލައިސަންސް ބާތިލުކުރުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ގަވާއިދުގައިވެއެވެ.

50%
ކަމުގޮސްފި
50%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް