ads
ފެލިވަރު ކޭނަރީ: މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މަހު ރާއްޖޭން 1015.0 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ދަޅުމަސް ވަނީ ބޭރުކޮށްފައި - ފޮޓޯ:މިފްކޯ
މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖޭން ބޭރުކުރި ދަޅުމަހުގެ އަދަދު 13.6% އިތުރު
މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖޭން ބޭރުކުރި ދަޅުމަހުގެ އަދަދު 13.6 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެމްއެމްއޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން،

  • މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ބޭރުކޮށްފައިވަނީ 893.6 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ދަޅުމަސް
  • މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖޭން 1015.0 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ދަޅުމަސް ވަނީ ބޭރުކޮށްފައި
  • މިއީ މިދިޔަ އަަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު، 13.6 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެއް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މަހު ރާއްޖޭން ބޭރުކުރި ދަޅުމަހުގެ އަދަދު އިތުރުވެފައި ވީނަމަވެސް، ރާއްޖޭން ބޭރުކުރި މަހުގެ އަދަދު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު ދަށްވެފައެވެ.

  • މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖޭން 10044.8 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް ބޭރުކޮށްފައިވޭ
  • ނިމިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ބޭރުކޮށްފައިވަނީ 8576.2 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް
  • މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހާ އަޅާބަލާއިރު 14.6 އިންސައްތައިގެ ދަށްވުމެއް

އެމްއެމްއޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖޭން ބޭރުކުރި މަހުގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު ދަށްވެފައިވަނީ ރާއްޖޭން ބޭރުކުރި ގަނޑުކުރި މަހުގެ އަދަދު ދަށްވުމުންނެވެ. 

ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖޭން 8889.6 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ގަނޑުކުރި މަސް ބޭރުކޮށްފައިވާއިރު، މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖޭން ބޭރުކޮށްފައިވަނީ 7360.7 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ގަނޑުކުރި މަހެވެ. މިއީ ކުރީ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 17.2 އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެކެވެ.

މަސް ކުންފުނިތަކުން ނިމިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު 8939.4 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް ގަނެފައިވެއެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު މަސް ގަނެފައިވާ މިންވަރާ އަޅާބަލާއިރު 1.6 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް