ads
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވި މީހެއްގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން
ކޮވިޑަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމަކަށް ތައްޔާރުވޭ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ
ކޮވިޑަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އެދިއްޖެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)ގެ އިސްވެރިޔާ ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމް ގެބްރެއިސަސް ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ވުރެ "މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު" ބަލިމަޑުކަން ވެސް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

"ދުނިޔޭގައި އޮތް ހަމައެކަނި ބަލިމަޑުކަމަކީ ކޮވިޑް 19 އެއް ނޫން،" -ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމް ގެބްރެއިސަސް-

އޭނާ ވިދާޅުވީ ކޯވިޑް-19 އާ ބެހޭ ގޮތުން ދުނިޔެ މިހާރު ހޭލުންތެރި ނަމަވެސް، ބަލިތަކާއި މަރުގެ އާ ރާޅުތައް އުފެދޭ އާ ވައްތަރެއް ބަލިމަޑިކަން އުފެދިގެން ދިއުމުގެ ނުރައްކާ އަދިވެސް އޮތް ކަމަށެވެ.

" އެއަށްވުރެ ވެސް މަރުވުމުގެ ފުރުސަތުބޮޑު އެހެން ޕެތޯޖަނެއް އުފެދިދާނެ ކަމުގެ ނުރައްކާ އަދިވެސް އެބައޮތް،" އޮތް ކަމަށް އޭނާ އިންޒާރު ދެއްވަމުން ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެން އަންނަ މިފަދަ ކާރިސާއަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ގައުމުތަކަށް އޭނާ އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ. 

އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ބަދަލުތައް ދުނިޔެއަށް ނުގެނެސްފިނަމަ ދެން އަންނަ ޕެންޑެމިކް ކޯވިޑް-19 އަށް ވުރެ ވެސް ގޯސްވެދާނެ ކަމަށެވެ.

ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމް ގެބްރެއިސަސްގެ އިންޒާރަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ފެތުރިފައިވާ ބަލިމަޑުކަމުން ދުނިޔެ ސަލާމަތް ނުވާކަން ވިސްނައިދޭ ހަނދާންތަކެކެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމަކީ ކިހާ ފަނާކުރަނިވި ކަމެއްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، ދެން އަންނަން މިފަދަ ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން މުހިއްމެވެ. އަވަސް އިންޒާރު ދިނުމުގެ ނިޒާމުތަކަށް އިންވެސްޓްކޮށް، ސަރައިވޭލަންސް ހަރުދަނާކޮށް، އާ ވެކްސިންތަކާއި ފަރުވާތައް ތަރައްގީކޮށްގެން، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ބަލިމަޑުކަމުން ދުނިޔެ ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ހެދިދާނެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް