ads
ގަނީ ރައީސް އަތްޕުޅުން އެވޯޑް ހޯއްދަވަނީ
މަގާމުން ވަކިކުރި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަށް ރައީސްގެ އެވޯޑް
މިހާރު މިއޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން، މަގާމުން ވަކިކުރި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްގަނީ މުހައްމަދު، އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ކޯހުން އެއްވަނަ ހޯދައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ އަތްޕުޅުން އެވޯޑް ހާސިލް ކުރައްވައިފި އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްގަނީ މުހައްމަދު، އެއްވަނަ ހޯއްދަވާފައިވަޏީ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ މާސްޓަ އޮފް އިސްލާމިކް ޖުޑީޝަލް ސައިންސް އެންޑް ޝަރީއާ ޕޮލިސީ ކޯހުންނެވެ. 

ކުރިން ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަންވެސް ކުރެއްވި ގަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފަހުކޮޅު، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކެއް ފެބްރުއަރީގައި ނެރުގު 'ބޮޑު އަމުރާ' ގުޅިގެން އޭރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ދެ ފަނޑިޔާރަކު ވަކިކުރުމަށް ފަހުއެވެ. 

ވެރިކަން ބަދަލުވެ، މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބުމާއެކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޅި ބެންޗު ބަދަލުކުރި ކުރުމުގައި ގަނީވެސް މަގާމުން ވަކިކުރިއެވެ. ގަނީ ވަކިކުރީ ޖޭއެސްސީން ގަނީ ވަކިކުރަން ފެންނަކަމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން މަޖިލީހުގެ ވޯޓުންނެވެ. 

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މާސްޓަ އޮފް އިސްލާމިކް ޖުޑީޝަލް ސައިންސް އެންޑް ޝަރީއާ ޕޮލިސީ ކޯހުން އެއްވަނަ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު ގަނީ ހޯއްދަވައި، އިނާމް ހާސިލް ކުރެއްވީވެސް ސީދާ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ އަތްޕުޅުންނެވެ. ގަނީއަށް ރައީސްގެ އެވޯޑް އެރުވީ ރޭ އޮތް އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޙަފުލާ 2023ގެ ދެވަނަ ދަންފަޅީގައި ހަފްލާގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ރައީސް ސާލިހުއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުގެ ކަމުގެ މަގާމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނެގި ވޯޓާއެކު ގަނީ ވަކިކުރީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުއެވެ. ގަނީ ވަކިކުރީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުންތަކެއް ނިންމާފައިވާއިރު އެ ނިންމުންތަކުގައި ގަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށްބުނެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް