ads
ނަޝީދު އަދި މަވޯޓާ ޝަރީފް
މަވޯޓާ ޝަރީފް ގޮވާލެއްވީ ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅުމަށް
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގެންދާ މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ) ގޮވާލައިފި އެވެ.

ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މަޖިލިސްގެ ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވި އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ މުހައްމަދު ނަޝީދު އާއި އޭނާގެ ބައިވެރިން މަޖިލިސް ހިސޯރުކޮށް އެކި ބަހަނާ ދައްކައިގެން ޖަލްސާތަކަށް ހުރަސްއަޅާ މެމްބަރުންގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގެންގައިވާ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މަޖިލިސްގެ އިމްތިޔާޒަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަރައިގަތުމަށް ފުރުސަތް ދެވިގެން ނުވާނެ. މިފަދަ ކަންކަން އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލާނަމަ ގާނޫނުގެ ބާރު ކެނޑި ގައުމުގެ ބޮއްސުން ލައިގެން ހިނގައިދާނެ. ޝަރީފް

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގެންދަވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަން އުޒުވެރިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަން ދެކޮޅު ހަދަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން މަޖިލިސްގެ ދައުރު ނިމިގެން ދިޔައިރު އޮތީ ހުއްޓިފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް