ads
ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓު ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް
މިޔަރު ބާނަން ހުއްދަކުރުން: މޮޔަ ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ސިޔާސަތެއް
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުން ތިމާވެށްޓަށް ކުރާ އަސަރުތަކުން ފެށިގެން އިގްތިސާދީ ގޮތުން ކުރާނެ އަސަރުތަކާ ހަމައަށް ކަންބޮޑުވުންތައް ވަނީ އުފެދިފައެވެ.

ކަނޑުގެ އިކޯސިސްޓަމްތަކުގެ ސިއްހަތާއި ބެލެންސް ބެލެހެއްޓުމުގައި މިޔަރުގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑެވެ. މިޔަރުގެ އެންމެ މުހިންމު ބޭނުމެއްގެ ގޮތުގައި އެނގިފައިވަނީ ކަނޑުގައި ދިރިއުޅޭ މަސްމަހާ މެހީގެ އާބާދީ އެއް ހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުމެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުން މިޔަރު މަދުވެއްޖެނަމަ ފަރުތަކަށް އޭގެ އަސަރުކޮށް އާހިރުގައި ދިވެހިރާޢްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ވެސް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެކަމަށް މާހިރުން ވިދާޅުވެއެވެ. 

"ރާއްޖެ އަކީ ޑައިވަރުންނާއި ސްނޯކްލިން ކުރާ މީހުންނަށް ފަތުރުވެރިންގެ މަގުބޫލު މަންޒިލެއް. މިޔަރަކީ ފަތުރުވެރިންގެ ގެ ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް ލިބިފައިވާ އެއްޗެއް. މިޔަރު މަދުވެއްޖެނަމަ ފަރުތަކާއި މަހުގެ އާބާދީތަކުގެ ސިއްހަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ،" ޑރ.ޖޭ.އެމް.ޕީ. ޔުނިވާސިޓީ އޮފް އޮކްސްފޯޑްގެ މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓު ވިދާޅުވިއެވެ.

your imageމިޔަރު 

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވަނީ މުއްސަނދި ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ މައްޗަށެެވެ.

  • ރާއްޖޭގައި 26 އަށް ވުރެ ގިނަ ވައްތަރުގެ މިޔަރު ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް ވާއިރު، މިއީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ތަފާތު މިޔަރު ދިރިއުޅޭ އެއް ތަނެވެ.
  • ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނައިން ފެންނަ މިޔަރަކީ ބްލެކްޓިޕް ރީފް ޝާރކް، ވައިޓްޓިޕް ރީފް ޝާރކް، އަދި ގްރޭ ރީފް ޝާރކްއެވެ.
  • ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަސް ކަމަށްވާ ވޭލް ޝާރކް ވެސް ރާއްޖެ އިން ފެނެއެވެ.
  • ރާއްޖެއިން މިޔަރު މަސްވެރިކަން މަނާކުރީ 2010 ވަނަ އަހަރު އެވެ.
  • މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން މަނާކުރުމުގެ ސަބަބުން މިޔަރުގެ އާބާދީ އިތުރުކުރުމަށް ކާމިޔާބު ވެއްޖެއެވެ.
  • 2022 ވަނަ އަހަރު ޝާއިއުކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މަނާކުރުމަށް އަމަލުކުރަން ފެށިފަހުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މިޔަރުގެ އަދަދު ވަނީ %50 އިތުރުވެފައެވެ.

އިގްތިސާދީ ކަންބޮޑުވުންތައް:

ފަތުރުވެރިކަމަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ ބޮޑު ބައެއް ކަމުގައިވާއިރު، ވަޒީފާއާއި އާމްދަނީއާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީއަށް ފަތުރުވެރިކަމުން އެހީތެރިވެދެއެވެ. މިޔަރުގެ ގުދުރަތީ މާހައުލުގައި، މިޔަރާއި ދިމާވުމުން ލިބޭ އުފަލާއި ފޯރިއަކީ ޑައިވްކުރަން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއިން ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު އެއް ތަޖުރިބާއެވެ.  މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުން މި ހާއްސަ ސޭލް ޕޮއިންޓް ދަށްވެ، ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްވެ، މިދާއިރާއަށް ބަރޯސާވާ ގިނަ ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެކަމެކެވެ. 

"މިސާލަކަށް ފުވައްމުލަކުގައި ފީނާ ސެންޓަރުތައް އަޅައިގެން ތިބި އެތައް ޒުވާނުންނަކަށް އެ ރަށު ފަރުގައު އުޅޭ ފެމުނުތައް ވަކިވަކިން އެއީ ކޮން ފެމުނެއްކަން އެގޭ. މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން ހުއްދަ ކުރާ ހިސާބުން ބޮޑު ތިލަދުން މަތިން އަންނަ ދޯންޏަކުން، ފުވައްމުލަކު އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އާމްދާނީ ހޯދުމާ ގުޅިވފައިވާ ފެމުނުތައް ނުވަތަ ޓައިގާ ޝާކްތައް ބޭނުމަކީ ދެކޮޅުޖެހޭ ކަމެއްތަ؟މަސްވެރިކަމުގެ ސަބަބުން މިޔަރުގެ އާބާދީ ދަށްވުމަކީ ފަތުރުވެރިން ފަސްޖެހި، އެންމެ ފަހުން އިގްތިސާދަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމެއް،" ދާދިފަފަހުން އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓު ކާނަލް މުހައްމަދު ނަޒިމް މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަމަށް ހުޅުވާލާނެކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކޮމެންޓު ކުރި މީހަކު ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ބައިނަލް އަގުވާމީ މާކެޓުގައި މިޔަރުގެ ޑިމާންޑު އެންމެ ބޮޑަށް އޮންނަނީ މިޔަރުގެ އުރަހައަށެވެ. މިހެންކަމުން ގިނަ ފަހަރު މިޔަރުގެ އުރަހަ ކަނޑާލުމަށްފަހު ދެން ހުރި ހުރިހާ ބައެއް އުކާލަނީއެެވެ. މިއީ އެތިކަލީ ނުވަތަ އަހުލާގީ ގޮތުން ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދާ މައްސަލައެވެ. 

"މިޔަރެއް ބާނައިގެން އުރަހަ ވިއްކާލައިގެން ލިބޭ 20 ޑޮލަރަށްވުރެ އެއްތައް ބައިވަރު ފައިދާއެއް ރާއްޖެއަށް އެބަލިބޭ މިޔަރު ބަލަން އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ފަރާތުން. ސުވާލަކީ އުރަހައެއް ވިއްކާލައިގެން ލިބޭ 20 ޑޮލަރުހޭ މުހިންމީ ނޫނީ އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ގެސްޓުން ޑައިވްކޮށްގެން ދިވެހިންނަށް ދޭ އެތައް މިލިޔަން ޑޮލަރެއްހޭ މުހިންމީ؟" މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަމާ ދެކޮޅު ފުވައްމުލަކު އަލީ ކިޔާ ޒުވާނަކު ބުންޏެވެ.

ރާޢްޖޭގައި މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާއިރު، ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކާއި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން ވިސްނަން ޖެހެނީ ކުރު މުއްދަތުގެ ފައިދާތަކުގެ އިތުރުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރާނެ ފައިދާއަށެވެ. 

ކަނޑުގެ ނާޒުކު ބެލެންސް އަށް ބުރޫއެރުމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެ އިގްތިސާދީ ނާކާމިޔާބީތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެއެވެ. 

ވައިލްޑްލައިފް ކޮންޒަވޭޝަން ސޮސައިޓީގެ މިޔަރުގެ މާހިރެއް ކަމަށްވާ ޑރ.މާކް އެރޑްމަން ވިދާޅުވީ "މިޔަރު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ވަނީ މިޔަރު މަސްވެރިކަން މަނާކުރުމާއި ކަނޑުގެ ހިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދުތައް އުފެއްދުން ފަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފަައި،" ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާފައި ތިމާވެއްޓަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިޔަރުތަކާއެކު ފީނުމަކީ ހަމައެކަނި ފަތުރުވެރިންގެ ޝައުގުވެރިކަމެއްގެ ބަދަލުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގެ ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި މިޔަރާއި އެހެނިގެން ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބަލައިގަތުން މުހިންމެވެ. 

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ "ސުވަރުގެއެއް" ގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ގައުމުގެ ނަން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު، އިޤްތިސާދީ ތަރައްގީއާއި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލައަށް ފަރުވާތެރިކަމާއި ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ވިސްނުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.

your imageމިޔަރު

މިޔަރަކީ ދިވެހި ކަނޑުގެ އިކޯސިސްޓަމްގެ މުހިންމު ބައެކެވެ. އެއީ އެހެން މަހުގެ އާބާދީތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެކެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މިޔަރުގެ އިގްތިސާދަށް އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ވަދެއެވެ. މިޔަރު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ވައުދުވެފައެވެ. މިޔަރާއި ކަނޑުގެ އެހެން ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކަނޑު ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ސަރުކާރުން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. 

33%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
56%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
11%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް