ads
ޑިމޮކްރޭޓްސްގެ ތަރުޖަމާނު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ...
އިލްޔާސް ލަބީބަށް ޓެރަރިޒަމްގެ އިންޒާރެއް ދީފި
ޑިމޮކްރޭޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިލްޔާސް ލަބީބަށް ޓެރަރިޒަމްގެ އިންޒާރެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ޑިމޮކްރޭޓްސްގެ ތަރުޖަމާނު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އިންތި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންތި މިހެން ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު މިއަދު ދެއްކެވި ވާހަކަ ފުޅުގައެވެ.

އިންތި ވިދާޅުވީ މިހާރު އެ މައްސަލަ އިލެކްޝަނަށް ވެސް ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ އިންޒާރު ދީފައިވަނީ ޓްވީޓާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ "ރޯނުއެދުރު 813" ކިޔާ އެކައުންޓަކުން ކަމަށެވެ.

"މި ކުރައްވާ ކެމްޕެއިނުގެ ތެރެއިން ނުރައްކާތެރި އިންޒާރު ދެއްވާ މައްސަލައެއް އަޅުގަނޑުމެން އިލެކްޝަނަށް އެބަ ހުށައަޅަން. ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ޓެރަރިޒަމްގެ އިންޒާރެއް ދީފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރަން ވަރަށް ކަންބޮޑުވުމާއެކު،" -އިންތި-

"ސީއެންއެމުން" ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަަމުން އިންތި ވިދާޅުވީ އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ކަމަށާއި، އެއީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓާއި، މުޅި ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ދީފައިވާ އިންޒާރެއް ކަމަށެވެ.

އިންތި ވިދާޅުވީ މިއީ އާދައިގެ ގޮތެއްގައި ބެލޭނެ ކަންތައްތައްކެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިއީ ބިރުހުރި އަމަލެއް ކަމަށެވެ. އެއީ މީގެ ކުރިން ހިންގާފައިވާ އަމަލު ތަކަށް އިންސާފެއް ލިބިފައި ނުވާތީ ކަމަށް ވެސް އިންތި ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް