ads
ސަލްމާން ހާން
ބިގް ބޮސް 17 ގެ ބައިވެރިން ހޮވައިފި
ބޮލީވުޑުގެ ސުޕަ ސްޓާ ސަލްމާން ހާން ހޯސްކުރާ ބިގްބޮސް 17 ގައި ވާކުރާ މީހުން ހޮވައިފިއެވެ.

މިގޮތުން މި ހަފްތާ ބަންދުގައި ފެންނަ ޝޯގެ ފައިނަލް އަށް 16 ބައިވެރިއަކު ހޮވާނިމިފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. 

ނަމަވެސް ބިގްބޮސްގެ ފަރާތުން މިކަން އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކަށް ވަނީ އެ ބައިވެރިންގެ ނަންތައް ލިބި އެއީކޮންބައެއްކަން އާންމުކޮށްފައެވެ. 

ބިގްބޮސް ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާ ބައިވެރިން: 

 1. އަންކިތާ ލޮޚާންޑޭ އާއި ވިކީ ޖޭން 
 2. އައިޝްވާރިޔާ ޝަރްމާ އާއި ނީލް ބަޓް 
 3.  މޮހްސިން ޚާން 
 4. އަންޖުމް ފަކީހް 
 5. އަރްޖިތު ތަނޭޖާ
 6. އަބިޝެކް މަލްހާން،
 7. ގިއާ މަނޭކް، 
 8. ކަނިކާ މާން، 
 9. އެލިސް ކައުޝިކް،
 10. ސުނަންދާ ޝަރްމާ، 
 11. ހަރްޝް ބެނިވާލް، 
 12. އިޝާ މަލްވިޔާ، 
 13. ކަންވަރު ދިލޮން، 
 14. ސަމާތު ޖުރެލް،
 15.  ސޯރަވް ޖޯޝީ، 
 16. ސުމެދު މުދުގަލްކާރް 
50%
ކަމުގޮސްފި
50%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް