ads
ރައީސް ނަޝީދު ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބާ ސަލާންކުރައްވަނީ: ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ކޯލިޝަން ހެދުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އެކަން ނިމިދާނެ ގޮތަކާ މެދު ކަންބޮޑުނުވުމަށް - ފޮޓޯ:ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް
ދެ ޕާޓީ އާ އެކު ވެސް މަޝްވަރާތައް ދަނީ ކުރިއަށް، އަޅުގަނޑު ހަދާނީ ރަނގަޅަށް: ނަޝީދު
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ކޯލިޝަން ހެދުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އެކަން ނިމިދާނެ ގޮތަކާ މެދު ކަންބޮޑުނުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިރޭ އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނަރާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ފަހު ނިކުމެވަޑައިގަތުމާ އެކު، "ވޮއިސް" އިން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެ ބައްދަލުވުމަކީ ސިޔާސީ ވާހަކައެއް ދެއްކުމަށް ނުވަތަ ކޯލިޝަން ހެދުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ، އެތެރޭގެ އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކައެއް ނުދައްކަން،" ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ވެެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީ އާއި ވާދަވެރި ޕީޕީއެމާ އެކުވެސް ކޯލިޝަން ހެދުމާ ބެހޭ މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެކަމަށް، އެ މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ސޯލިހާ އެކު އެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ކޯލިޝަން ހެދުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އެކަން ނިމިދާނެ ގޮތަކާ މެދު ކަންބޮޑުނުވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވާ ގޮތުގައި ތިބޭފުޅުން ވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަށް މިކަން ނިމިގެން ދާނީ. އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކަންބޮޑުވެނުލައްވާ. ކަންބޮޑުވެއްޖެއްޔާ އޮންނާނީ ގޯސްވެފައި. އަޅުގަނޑު ރަނގަޅަށް ހަދާނީ. އަޅުގަނޑު ގޯސްކޮށް ނުހަދާނަން. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބަލާނަން ރަނގަޅަށް ހަދަން. އަޅުގަނޑަށް ވެސް އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އެބަ ފެނޭ. ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އިރާދަކުރެއްވިޔާ ރަނގަޅު ވާނެ - ރައީސް ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވިއިރު، އެ މަނިކުފާނާއި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވަނީ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް