ads
ޓީއެމްއޭގެ ނަމުގައި ކުރާ މެސެޖަކަށް ސަމާލުވުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ފަރާތުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި - ފޮޓޯ:އައިސްޓޮކް
ޓީއެމްއޭގެ ނަމުގައި ފޮނުވަނީ ސްކޭމް މެސެޖެއް، ސަމާލުވޭ: ފުލުހުން
ޑެލިވަރީ ކުރަން ޖެހޭ ޕެކޭޖަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) ގެ ނަމުގައި ކުރާ މެސެޖަކަށް ސަމާލުވުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ފަރާތުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ޓީއެމްއޭގެ ނަމުގައި ދައުރުކުރަމުންދާ މި މެސެޖުގައި ވަނީ ޑީއެޗްއެލް ޕެކޭޖެއްގެ ޑެލިވަރީއަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ އޮތުމުގެ ސަބަބުން ޕެކޭޖް ޑެލިވަރީ ކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ. އެ މެސެޖުގައި އިރުޝާދު ދީފައިވަނީ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދީފައިވާ ލިންކަކަށް ވަނުމަށެވެ.

ޑީއެޗްއެލް ޕެކޭޖެއްގެ ކަސްޓަމްސް ފީއަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެދި ޓީއެމްއޭގެ ނަމުގައި ފޮނުވަމުންދާ މެސެޖްގައިވާ ލިންކަށް ނުވަނުމަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. ފުލުހުން ވަނީ ކޭޝް ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ނުކުރުމަށްވެސް އެދިފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ސްކޭމްގެ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި 23 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިސާ ހިމެނޭ 998 މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ސްކޭމް ކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު މަލްޓި އޭޖެންސީ ޓާސްކް ފޯހެއް ފުލުހުން އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް