ads
ޝަލަބީ..ފޮޓޯ/ފޭސްބުކް
ލަވަކިއުންތެރިޔާ ޝަލަބީގެ ތާއީދު ރައީސް ސޯލިހަށް
ލަވަކިއުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހިމް އޭނާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ތާއީދު ކުރައްވާކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޝަލަބީ މިއަދު ބުނީ އޭނާ ރައީސް ސޯލިހަށް ތައީދުކުރަން ނިންމީ އެމަނިކުފާނަކީ ފަންނާނުންގެ އަޑު އައްސަވާ ބޭފުޅެއްކަމަށް ވާތީއެވެ. 

"އަޅުގަނޑުގެ ވޯޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް! އަަޅުގަނޑަށް އިބޫ ކަމުދަނީ އަޅުގަނޑުމެން ފަންނާނުންގެ އަޑުއައްސަވާ ވެރިއަކަށް ވާތީ،" -ޝަލަބީ- 

ޝަލަބީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިން އަންނަނީ ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދު ކުރަމުންނެވެ. 

މިގޮތުން އުނޫޝާ، ބަތޫލް ފަދަ ތަރިން ވަނީ ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދުކުރައްވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. 

73%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
20%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
7%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް