ads
ޓްރެފިކް ފުލުހަކު ސްޕީޑު ގަން އަކާއެކު:-
ޓްރެފިކް ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދޭ ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމްތައް ފަށައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ދުވަހުން ފައްޓަވައިގެން މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކޮށްފައިވާ ޓްރެފިކް ޖޫރިމަނާތައް މާފުކޮށްދިނުމަށް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމްތައް އާންމުނަށް ފަށައިފިއެވެ.

ރައީސް ވިދަޅުވެފަ ވަނީ ޓްރެފިކް ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދިނުމަކީ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ބާރު އެޅުމަށްޓަކައި ކޮށްދެއްވިކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި ޓްރެފިކާ ގުޅޭ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވެގެން ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުންކޮށްދެއްވިކަމެއްކަމަށެވެ.

މިގޮތުން މި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމަކީ ފުލުހުން ފަރުމާކޮށްގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމަކަށާއި، ޕްރޮގްރާމްގެ ދިގުމިނަކީ 20 ގަޑިއިރު ކަމަށް ޓްރާންސް ޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕްރޮގްރާމުގަ ބައިވެރިވެވޭނީ ޓްރާންސް ޕޯޓު މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި ޕްރޮގްރާމްގަ ބައިވެރިވާ މީހުންނަށް ޕްރޮގްރާމްގެ ޝެޑިއުލް ހިއްސާކުރާނެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މީގެ ކުރިން މިކަމާ ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ގަވާއިދުން ޕާކު ކުރާނެ ޖާގަ ނެތް ނަމަވެސް ޖޫރިމަނާ ކުރަމުން ދާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. 

"އެއީ ރައީސްއަށް ވެސް ގަބޫލު ކުރެވޭ ޝަކުވާއެއް. ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ގޮތެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު ނިންމެވީ،" -ރައީސް އޮފީސް-

މީގެއިތުރުން ޓްރެފިކާ ގުޅުންހުރި ޖޫރިމަނާތައް ދެއްކުމަށް ލުއިގޮތެއްވެސް ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

މި ލުއިތަކާއި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމާއެކު ޓްރެފިކް ވައިލޭޝަންތައް ތަކުރާރުވާ މިންވަރު މަދުކުރެވޭނެކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.  

ޕާކުކުރާނެ ތަނެއް ނުދައްކައި ސްޓިކާ ނުޖެހުމަކީ ރައީސް ސޯލިހު ވެލައްވާފައިވާ ވައުދެކެވެ. މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ޕާކިން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަަށް ގިނައަދަދެއްގެ ޕާކިން ޒޯންވެސް ފާއިތުވީ ފަސް އަހަރު ދުވަހު ގާއިމް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ވެހިކަލްގެ އާބާދީ ކޮންޓްްރޯލް ނުވާތީ ޕާކުކުރާނެ ޖާގަ މާލޭގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އަދިވެސް ނެތެވެ. 

 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް