ads
80% އާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ އެސްޓީއޯ އިޔާ އެންޑް ސޭލް ފަށާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު - ފޮޓޯ:އެސްޓީއޯ
80% އާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ އެސްޓީއޯ އިޔާ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިޔާ އެންޑް ސޭލް 2023 ފަށައިފި އެވެ.

އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު މި ސޭލް ފައްޓަވައިދެއްވީ އެސްޓީއޯގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު މަރިޔަމް ޕަރުވީން އަބްދުލް ފައްތާހެވެ.

މި ސޭލް ކުރިއަށް ދާނީ އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އަދި ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކުގައި މި ސޭލް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށެވެ.

your image80% އާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ އެސްޓީއޯ އިޔާ އެންޑް ސޭލް ފަށާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު - ފޮޓޯ:އެސްޓީއޯ

އެސްޓީއޯއިން ބުނެފައިވަނީ އިޔާ އެންޑް ސޭލްގެ މުއްދަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައެއް މުދަލުން 80 އިންސައްތަ އާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބަންޑްލް އޮފާތައްވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް