ads
ޓެކުހާއި ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 7.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ މިހާތަނަށް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް މީރާއިން ވަނީ ބުނެފައި - ފޮޓޯ:ރާއްޖެއެމްވީ
ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ 7.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި އެބަހުރި: މީރާ
ޓެކުހާއި ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 7.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ މިހާތަނަށް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

މީރާއިން އާންމުކޮށްފައިވާ މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުން މީރާއަށް 7.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އޭގެތެރެއިން 4.3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ޓެކްސް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށާއި ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 3.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި ވާ ކަމަށް ވެސް މީރާއިން ބުނެ އެވެ.

ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ނުލިބި ހުރި ފައިސާ:

 • އިންކަމް ޓެކްސް – 834 މިލިއަން ރުފިޔާ
 • ޓީޖީއެސްޓީ – 876 މިލިއަން ރުފިޔާ
 • ޖީޖީއެސްޓީ – 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ
 • އެހެނިހެން ޓެކްސް – 794 މިލިއަން ރުފިޔާ
 • ޖުމްލަ – 4.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ

ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީން ނުލިބި ހުރި ފައިސާ:

 • ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި – 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ
 • ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީ (އެހެނިހެން) – 169 މިލިއަން ރުފިޔާ
 • ޖުމްލަ - 3.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ދައުލަތަށް ނުލިބި ހުރި ފައިސާ:

 • ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ނުލިބި ހުރި ފައިސާ – 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ
 • ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީން ނުލިބި ހުރި ފައިސާ – 92 މިލިއަން ރުފިޔާ
 • ޖުމްލަ - 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ

މީރާއިން ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި 1،117 މައްސަލައެއްގައި ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދީފައިވާއިރު، އެ ޖޫރިމަނާތަކުގެ ޖުމްލަ 28 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރަ އެވެ.
ޓެކުހާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނުލިބިވާއިރު، މީރާއިން އަންނަނީ ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކުރި މަސައްކަތުން މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި އެ އޮތޯރިޓީން ވަނީ 231.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދާފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް