ads
މިއަދު ބޭއްވި އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން: އީވާ އާއި އަފީފް މުޅި މަޖިލިހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގަތް ކަމަށް ވަނީ ފާސްކޮށްފައި - ފޮޓޯ:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އީވާ އާއި އަފީފް މުޅި މަޖިލިހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގަތް ކަމަށް ފާސްކޮށްފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މިއަދުގެ ދެ ޖަލްސާގައި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ އާއި ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން އަފީފް މުޅި މަޖިލިހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގަތް ކަމަށް އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

މަޖިލިހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި އަފީފްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމެވެ.

އަސްލަމް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގައި ބުނީ ގަރާރު ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމާ އަފީފް ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވީ މަޖިލިހުގެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް، މުޅި މަޖިލީހުގެ ހައްގަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ ވަނީ ދެވަނަ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި އީވާވެސް ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވާފައި ވަނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް ނިންމައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފަ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އެ ކޮމިޓީގައި ބަައިވެރިވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ އީވާ އާއި އަފީފް މުޅި މަޖިލިހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަޖިލިހުގެ ގަވާއިދުގައި ވަނީ މިފަދަ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީން ފާސްކުރުމަށް ފަހު، މަޖިލިހުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލަ އާ މެދު މަޖިލިސް ތަޅުމުގައި ބަހުސް ކުރުމާ މެދު ވޯޓަކަށް އަހައި ގޮތެއް ނިންމާނެ އެވެ. ބަހުސް ކުރަން ނުފެންނަ ހާލަތުގައި އެ މައްސަލަ ނިމުނު ކަމަށް ބަލާނެ އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލައިގެ ރިޔާސަތުގައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އެއްވެސް މެންބަރަކަށް ނުތިބެވޭނެ ގޮތަށް އެދުމަށްވެސް އެ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް