ads
ނާނާ ޕަޓޭކަރު
ނާނާ ޕަޓޭކަރާ އެކު ފޮޓޯ ނަގަން އައި މީހެއް ގައިގައި ޖެހީ ކީއްވެ؟
ނާނާ ޕަޓޭކަރާ އެކު ފޮޓޯނަގަން އައި މީހެއްގައިގައި އޭނާ ޖަަހައިފިއެވެ.

އޭނާ ފަހުން މި މައްސަލައިގައި މައާފަށް އެދިފައިވާއިރު، ގިނަޔަބަކު އަންނަނީ އޭނާއަށް މި މައްސަލައިގައި ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. 

ނަމަވެސް ފަހުން ނާނާ ޕަޓޭކަރު ބުނީ އޭނާއާއެކު ފޮޓޯ ނަގަން އުޅުނު މީހާ ގައިގައި ޖެހީ ފިލްމުގެ މަަންޒަރެއްގައި ބައިވެރިވާން އައި މީހެއްކަމަށް ހީކޮށެވެ. 

"ފަހުން އެނގުނީ އެއީ ފިލްމުގެ މަންޒުނަގަން އައި މީހެއް ނޫންކަން. ދެން އޭނާ ހޯދަން ދިޔައިރު އޭނާ އެތަނުންވެސް ގޮސްފި،" 

ނަނާ ޕަޓޭކަރު މިހެން ބުނިނަމަވެސް ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ އޭނާ ޝޫޓިންގައި އުޅެނިކޮށް ކުރިމައްޗަށް އަރާ މީހާ ގައިގައި އޭނާ ޖެހުމުން އޭނާގެ ބޮޑީގާޑެއް އެމީހާ ދުރައްލާ މަންޒަރެވެ. 

ނަނާ ޕަޓޭކަރު މީހަރު މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ "ޖާނީ" ކިޔާ ފިލްމެއްގައެެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް