ads
ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ދިވެހި ގައުމީ ދިދަ 24 ގަޑިއިރު ނަގާފައި ބަހައްޓާ ގޮތަށް ރައީސް ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައި - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
ގައުމީ ދިދަ 24 ގަޑިއިރު ނަގާފައި ބަހައްޓާ ގޮތަށް ރައީސް ހަމަޖައްސަވައިފި
މިއަދުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ދިވެހި ގައުމީ ދިދަ 24 ގަޑިއިރު ނަގާފައި ބަހައްޓާ ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

ދިވެހި ގައުމީ ދިދަ 24 ގަޑިއިރު ނަގާފައި ބެހެއްޓުމާ ބެހޭގޮތުން، ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ދިވެހި ޒައާމަތާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ދެއްވި ފުރަތަމަ ތަގުރީރުގައިވެސް އަލިއަޅުއްވާލެއްވި އެވެ.

މިގޮތުން ފަހުރުވެރި ދިވެހި ދިދައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ކަންކޮޅެއްގައި، ކޮންމެ ތަނެއްގައި ތިރިކުރުމެއްނެތި ރެޔާއި ދުވާލު 24 ގަޑިއިރު ޝަރަފާއި އިއްޒަތާ އެކު ވިހުރި ވިހުރި ހުންނާނެ އެންމެ އިއްޒަތްތެރި ނިޝާންގެ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު ދިވެހި ގައުމީ ދިދަ ސިފަކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް