ads
ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރެއްވުން - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރައްވައި އެބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި އެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގަ އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު އައްޔަނުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއި އެބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރެއްވި މަގާމުތަކަކީ:

 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ ޑިފެންސް - ސ. ހިތަދޫ މުދިންގެ، މުއާޒް ހަލީމް
 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ ފިނޭންސް - ނ. ފޮއްދޫ ޔާގޫތުގެ، ހުސައިން ޝާމް އާދަމް
 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ ފިނޭންސް - ގ. ބާނި، އަހުމަދު މާޒިން
 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ އެޑިޔުކޭޝަން - ނ. ވެލިދޫ މާކޯނި، ޑރ. އަހުމަދު މުހައްމަދު
 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ އެޑިޔުކޭޝަން - ރ. އަލިފުށި ފުސްތުޅާގެ، ޑރ. އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު
 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ ހެލްތް - ހ. ހުވަދޫ، ހަދީޖާ އަބްދުއްސަމަދު އަބްދުﷲ
 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ ހެލްތް - މއ. ރަސްއައިން، އިސްމާއިލް އަބްދުﷲ
 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ ހެލްތް - ގދ. ވާދޫ ހުސްނުހީނާގެ، އަހުމަދު ގާސިމް
 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް - މއ. ބަރަކަ، ޑރ. މުހައްމަދު ޝުޖާއު އަބްދުލްހަކީމް
 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ ޓޫރިޒަމް - ޏ. ފުވައްމުލައް މިސްކިތްމަގު. މާވޭދު، މުންއިމް އަނީސް
 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް - މ. ކޮތަންމާގެ، އާމިނަތު ހުސައިން ޝަރީފް
 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން - ވ. ނަލަދުވެލި، މުހައްމަދު ރިޔާޒް
 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް - މ. މަންނަ، ހުސައިން އިމްރާން އަބްދުލްމުހައިމިން
 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް - ގދ. ރަތަފަންދޫ ރޯޝަނީވިލާ، މުހައްމަދު ފާއިޒް
 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް - ފ. ނިލަންދޫ ފައުނު، އިބްރާހިމް ނިޒާމް
 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް - ހ. ސެނާއާގެ، މުހައްމަދު ދިލްޝާން އަބްދުﷲ
 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަ އެންޑް ހެރިޓޭޖް - ހއ. ތަކަންދޫ ސާދާގެ، އަހުމަދު ސާލިމް
 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ - މ. ބްލޫނައިލް، އިބްރާހިމް ތައާމު މުހައްމަދު
 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ - މއ. އެލީޒިއަމް، އިބްރާހިމް ނަޒީމް
 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ - ހ. ޓިވެގާލައިޓް، އިސްމާއިލް ހަމީދު
 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ ކަމަށް މއ. އަދުންކޮށީގެ، ހަސަން ރަޝީދު
 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ އެގްރިކަލްޗަ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަ - ހ. އަސްޖެހިގެ، މަރްޔަމް ވިޝާމާ
 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާކްސް - ހުޅުމާލެ، ފްލެޓް ނަންބަރު 02-1-88 މުހައްމަދު ރަފީގު ހަސަން
 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާކްސް - ށ. ކޮމަންޑޫ ރަންކޮކާގެ އަލްއުސްތާޒު މޫސާ ފަތުހީ އާދަމް
 • މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާކްސް - ލ. ގަން ތުނޑި. ކޯޒީކޯނަ އަހުމަދު ރަޝީދު
25%
ކަމުގޮސްފި
25%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
50%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް