ads
ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު، ރައީސް އަރިހުގައި
ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލަން އެއްބަސްވުމުން ރާއްޖެއިން މަރުހަބާ ކިޔައިފި
މިދިޔަ މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގައި ފެށި ހަނގުރާމަ 4 ދުވަހަށް ހުއްޓާލަން އިސްރާއީލާއި ހަމާސްއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވުމުން ރާއްޖެއިން މިއަދު މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސް ޖަމާއަތް ނައްތައިލުމުގެ ބަހަނާގައި، ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާ އަށް އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތައް މެދުކަނޑައިލުމުގެ އެއްބަސްވުމަކާ ހަމައަށް އާދެވިފައިވާ ކަމަށް، ދުނިޔޭގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކުރަން ފެށުމުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު "އެކްސް"ގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓުގައި ވިދާޅުވީ، "ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލަން އެއްބަސްވުމުން" އެ ކަމަށް ރާއްޖެ އިން މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށެވެ. 

އަދި ވިދާޅުވީ ދެފަރާތުން ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލަން ރާއްޖެއިން ގޮވާލާ ގޮވާލުން ތަކުރާރު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ގަތަރު މެދުވެރިއަކަށްވެ އޮވެ ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސް، އެކަން އިއުލާނުކުމަކީ ގަތަރުން އިސްވެ އޮޮވެ ފެށި މަޝްވަރާތަކަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ.

ޔަހޫދީ އިސްޒރޭލު ސިފައިންގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށާއި ގާޒާއަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ގަތަރުން އިސްވެ އޮވެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކުގައި މިސްރާއި އެމެރިކާގެ އިތުރުން ޔަހޫދީ އިސްޒްރޭލާއި ހަމާސް އިން ބައިވެރިވި އެވެ.

your imageއިޒްރޭލްގެ ހަމަލާއެއްގައި މަރުވި ފަލަސްތީނުގެ ކުޑަކުއްޖަކު އޭނާގެ ބައްޕަގެ އަތުން ވަޅުލަން ތައްޔާރު ވަނީ

އަލްޖަޒީރާ އިން ބުނާގޮތުން، އިސްރާއީލުން އެއްބަސްވަނީ ގާޒާގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ ހަތަރު ދުވަހަށް ހުއްޓާލުމަށާއި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި 50 އަސީރުން މިނިވަން ކުރުމަށެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، އިސްރާއީލުގެ ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ފަލަސްތީނުގެ 150 އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން މިނިވަން ކުރަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

"...މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލުމުގެ އިތުރުން، ގާޒާގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް އެހީގެ އުޅަނދުތައް ވަދެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތާއި އަނިޔާވެފައިވާ މީހުން އެހެން ގައުމުތަކަށް ފަރުވާއަށް ފޮނުމުވުގެ ފުރުސަތުވެސް ލިބިގެންދާނެ" އިއްޔެ ގަތަރުގެ އަލް ޖަޒީރާއަށް މައުލޫމާތު ދިން ހަމާސްގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ބުނެފައިވެ އެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ މާނައަކީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓައިލުން ނޫން ކަމަށާއި، ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑައިލީ ކަމަށް އިސްރާއީލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ބުންޏެވެ.

your imageފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގެ އުތުރުކޮޅުގައި ހުންނަ އައް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޭރު - މި ހޮސްޕިޓަލު އެކީގައި އިޒްރޭލުން ވަނީ ހިސޯރުކޮށްފައި

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތަކުގައި 14،500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޝަހީދުވެފަ އެވެ، ހަމާސް ޖަމާއަތާ ދެކޮޅަށް ކަމަށް ބުނެ ދޭ މި ހަމަލާތަކުގައި މަރުވާ މީހުންގެ 98 އިންސައްތަ އަކީ އާންމުންނެވެ. އޭގެ ތެރެގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ހިމެނެ އެވެ. ހަމަލާތަކުގައި ޒަހަމްވި މީހުންގެ އަދަދު އުޅެނީ 30،500 އިން މަތީގަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް