ads
ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު އަދި ނައިބު ރައީސް ހުސައިން: މި ވެރިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަހުރި ވެރިކަމަށް ހަދަން ރައީސް އާއެކު ސާބިތުވެ ހުންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވަނީ ދެއްވާފައި - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
މި ވެރިކަމަކީ ލާބަހުރި ވެރިކަމަކަށް ހަދަން ރައީސް އާއެކު މިހުރީ ސާބިތުކަމާ އެކު
މި ވެރިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަހުރި ވެރިކަމަކަށް ހަދަން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާ އެކު ސާބިތުވެ ހުންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނައިބު ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ދެއްވައިފި އެވެ.

ނައިބު ރައީސް މިއަދު ކުރެއްވި އެކްސްއެއްގައި ވިދާޅުވީ ޑރ. މުއިއްޒުގެ މި ވެރިކަމަކީ އެމަނިކުފާނުވެސް ހިމެނޭހެން، އެތައް ރައްޔިތުންނެއްގެ ބައިވެރިވުމާއި ބުރަ މަސައްކަތުން ގެނެވުނު ވެރިކަމެއް ކަމަށެވެ. މިއީ ރައްޔިތުން ކުރި މިންނެތް މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރައްޔިތުން އިހުތިޔާރުކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ތަސައްވުރު. އަދި އެމަނިކުފާނު އިސްކުރައްވަނީ ތިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު. ވީމާ މި ވެރިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ އާއި މަންފާހުރި ނަފާވެރި ވެރިކަމަކަށް ހެދުމަށް އެމަނިކުފާނާ އެކު ސާބިތުވެ ހުންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަން،" - ނައިބު ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް

ނައިބު ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ތިއްބެވީ އެމަނިކުފާނާ އެކު ކަން ވަނީ ހާމަކުރަން ފަށާފަ އެވެ. ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒާ އެކު ތިބިކަން ހާމަކުރައްވާ ސަރުކާރުގެ ދިފާއުގައި ވަޒީރުން ތިއްބެވި ގޮތް ހާމަކުރަން ފަށާފައި ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޕީޕީއެމް ދޫކޮށްލައްވައި، އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަން ނިންމަވާ އަދި އެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ލީޑާޝިޕްގައި އެންމެ އިސްކޮށް މިހާރު ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ މި މައްސަލާގައި ދެކޭ ގޮތް ހާމަކުރައްވާފައި ވަނީ އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ގައްސާން މައުމޫނެވެ. މި ސަރުކާރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރައްވަމުން އަންނަ ގައްސާން ރޭ އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފަ ވަނީ ޕީޕީއެމް އޮތީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު އާ އެކުގައި ކަމަށެވެ.

"ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ހިމާޔަތުގައި އަތާ އަތް ގުޅައިގެން މިތިބި ސަފުތަކުގައި ކެރުމާއި އިހުލާސްތެރިކަމާ އެކު ސާބިތުވެ ހުރެ، ގައުމަށް ހެޔޮ އެދޭ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ދިވެހިންނަށް ރައީސް މުއިއްޒު އާ އެއްކޮށް ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ގޮވާލަން،" - ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ގައްސާން މައުމޫން

ގައްސާނަށްފަހު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރުވެސް ވަނީ އެބޭފުޅުން ތިއްބެވި ގޮތް ހާމަކުރެއްވުމުގެ އެކްސްގައި ޕޯސްޓުތައް ހިއްސާކުރައްވާފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް