ads
ރާކީގެ އިންޒާރު: ރާއްޖެ އަޑިއަށް ދުއްވާލާނަން
ދުވަހަކުވެސް ދެން ރާއްޖެ ނުދާނެކަމަށާއި، އިންޑިއާ މީހުން ބޭނުމިއްޔާ ރާއްޖެ އަޑިއަށް ދުއްވާލޭނަކަމަށްބުނެ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ތަރި ރާކީ ސާވަންތު ރާއްޖެެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައި އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

ަރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއި ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަމާ ގުޅިގެން އާންމުކުރި ވީޑިއޯގައި ރާކީ ވަނީ އިންޑިއާއަށް އެއްޗެހިކިޔާ ފެންވަރު ބައެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފައެވެ. 

"ތީކޮންބައެއް އިންޑިއާ މީހުންނަށް އެއްޗެހި ކިޔަން؟ ދެން ދުވަހުކުވެސް ރާއްޖެ ނުދާނަން. އިންޑިއާގެ އެކަކުވެސް ރާއްޖެއަށް ގޮސްގެން ނުވާނެ. ކިރިއާ ޗުއްޓީއެއް ލިބޭއިރަށް ރައްޖެއަށް ދާންކިޔާ. އެކަމަކު އިންޑިއާއިން ބޭނުމިއްޔާ ރާއްޖެއެއްކޮށް އަޑިއަށް ދުއްވާލާނަން،" ރާކީ ބުންޏެވެ.

ރާކީ ވަނީ ރާއްޖެ ބޮއިކޮޓްކުރުމަށް އެތައްފަހަރަކު އޭނާގެ ވީޑިއޯގައި ގޮވާލާފައެވެ. 

"އަހަރުމެން ކިރިޔާ އަނގަހުޅުވާލިއަސް ރާއްޖެ އަޑިއަށް ދާނެ. މިފަހަރު ކުޅިދައްކާލާނަން. އަހަރެން ހުވާކުރަން މި ރާކީ ސާވަންތެއް މަރުވަންދެންވެސް ދެން ރާއްޖެއަކަށް ދުވަހަކު ވެސް ދެން ނުދާނަން،" -ރާކީ-

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ލަކްޝަދީޕްއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިިން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކު އެމަނިކުފާނަށް ނިސްބަތްކޮށް ފުރައްސާރަކޮށް ހެދުމުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ ގިނަބަޔަކު މިހާރު އަންނަނީ ރާއްޖެ ބޮއިކޮޓްކުރުމަށް ގޮވަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ ބޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު ތަރިންވެސް އަދި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސިޔާސީ މީހުން ވެސް ހިމެނެއެވެ. 

31%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
56%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
13%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް