ads
ބައު ޖަމާލުއްދީންގައި އަންޑަރ ގްރައުންޑް ޕާކިންއަކާއި މައިދާނެއް
ބައު ޖަމާލުއްދީން ބިމުން ބައެއްގައި އަންޑަރ ގްރައުންޑް ޕާކިން ފެސިލިޓީ ހަދަން ނިންމާ އެކަން އާއްމުކޮށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ބައު ޖަމާލުއްދީން ބިމުގެ ބައެއްގައި ހަދާ އަންޑަރ ގްރައުންޑް ޕާކިންގ ފެސިލިޓީ އާއެކު ހިތްފަސޭހަ މައިދާނެއް ހަދާނެކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގެ ޕްލޭން ރޭ އާޢްމުކޮށްފައިވާކަމަށް އެ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ. 

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ސަރުކާރުގެ ހަފްތާ 14 ގައި ހިމެނޭ މި ޕްލޭން އާއްމުކުރީ އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްކަމަށެވެ. 

your imageބައު ޖަމާލުއްދީން ބިމުގައި ހަދާ ޕާކިންގެ ޕްލޭން އާއްމުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 

މިކަމަށް ރޭ ބައު ޖަމާލުއްދީން ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ޕްލޭން އާއްމުކޮށްދެއްވީ ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ އަލީ ހައިދަރެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މާލޭ ސިޓޫން ކައުންސިލްގެ މޭޔަރޕު އާދަމް އާޒިމްވެސް ބައިވެރިވެޑައިގަތެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް