ads
ބ. މާއްޑޫ އަކީ ބ. އޭދަފުށީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުން
އޭދަފުށީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި، މާއްޑޫ ހަމަޖައްސައިފި
ބ. އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރާ އޭދަފުށީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި، އެ ރަށް ކައިރީގައި އޮތް ފަޅު ރަށެއް ކަމަށްވާ މާއްޑޫ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ

މާއްޑޫއަކީ މީގެ ކުރިން މީހުން ދިރިއުޅުނު ރަށެކެވެ. އެކަމަކު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ގެ ވެރިކަމުގައި ފެށި އެއްފަސްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން، މާއްޑޫގައި ދިރިއުޅުނު މީހުން އޭދަފުއްޓަށް ބަދަލުކުރީ އެވެ.

އޭދަފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އޭދަފުށީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މާއްޑޫ ހަމަޖެއްސުމަކީ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދެއް ކަމަށާއި އެ ވައުދާ އެއްގޮތަށް މާއްޑޫ، އޭދަފުއްޓާ ހަވާލުކުރަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެކަމުގެ ލިޔުންތައް އޭދަފުށީ ކައުންސިލްއާ ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭރަށް އެ ރަށުގެ ބޭނުން އޭދަފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ހިފޭނެ ކަމަށާއި އެތަނުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމާއި އެހެން މަޝްރޫއުތައް ވެސް ހިންގޭނެ ކަމަށެވެ.

"ދެން އެރަށުގައި އޭރުން ގެދޮވެރިކަމާއި އުމުރާނީ ތަރައްގީއާއި ދެން މިހުރި ހުރިހާ ކަމަކަށް އެރަށް ޕްލޭން ކޮށްގެން ކައުންސިލާއި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދަންވީ ހުރިހާ ކަމެއް ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދަވަންވީ،" މާއްޑޫ އަކީ އޭދަފުށި ރައްޔިތުންގެ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ވެފައިވާ ރިޔާސީ ވައުދާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އޭދަފުށްޓަކީ މިސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރަން ނިންމާފައިވާ ހަތް އާބަން ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ހިމެނޭ ރަށެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން އެންމެ އިސްކަންދޭ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި އޭދަފުށި ހިމެނޭނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އޭދަފުށީގެ ތަރައްޤީއަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގެވުމާއި ރަށުގެ ސިއްހީ އަދި ތައުލީމީ ނިޒާމު ކުރިއެރުވުމަށްވެސް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށެވެ. އަދި ރަށުގެ އިތުރު މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށްދެއްވުމާއެކު ޖުމްލަކޮށް ސަރުކާރުން ވައުދުވީ ހުރިހާ ކަންކަމެއް އެ ރަށަށް ފުއްދަވައިދެއްވާނެކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް