ads
މީރާ އަދި އޭނާ ކައިރިއަށް ސަލާންޖަހަން އައިކުދިން
ސަލާން ޖަހަން އައި ކުދިންތަކަކަށް އަޅާ ނުލައި މީރާ ދިއުމުން ފާޑުކިއުން
ޝާހިދު ކަޕޫރުގެ އަންހެނުން މީރާ ރާޖްޕޫތު އަޅާނުލައި ދާ ވީޑޯއަކަށް ގިނަބަޔަކު ފާޑުކިޔައިފިއެވެ.

ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ މީރާ ކާރުން ފައިބައިގެން އޭނާގެ އެޕާޓުމަންޓަށް ވަންނަ ދާއިރު، ދެ ކުޑަކުއްޖަކު އަޅާނުލައި މީރާ ހިނގާފައި ދާ މަންޒަރެވެ. އެ ދެކުދިން ދިޔައީ އެހީއަކަށް އެދި މީރާ ކައިރީގައި އަދޭސް ކުރަުންނެވެ. 

ނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރުވާލެއް ނެތި މީރާ ދިއީ އެކުދިންނާ ދިމާލަށް ބަލައިވެސް ނުލައި އަވަހަށް ގެއަށް ވަދެވޭތޯ ހިނގާފައެވެ. އެންމެފަހުން އެކުދިން މީރާ ގައިގައި އަތްލާން ފެށުމުން އޭނާގެ ބޮޑީގާޑު ވަނީ އެ ކުދިން ދުރުކޮށްފައެވެ. 

މި ވޯޑިއޯ އާންމުވުމާއެކު ގިނަބައެއްގެ ފާޑުކިއުން މީރާއަށް އަމާޒުވިއެވެ. ނަމަވެސް މީރާގެ ފޭނުން ވަނީ އެނާގެ ދިފާއުގައި ނުކުމެފައެވެ. 

"އެއީ އެކަމަށް އެ ކުދިންގެ މައިންބަފައިން ޓްރެއިންކޮށްގެން ނެރެފައިވާ ޕްރޮފެޝަނަލް ސަލާންޖަހާކުދިން. އެކުދިންގެ މައިންބަފައިން ތިބެނީ އަތުންފައިން މަސައްކަތެއް ނުކޮށް އެކުދިން ލައްވާ ސަލާން ޖައިގެން އުފުލުގަ. މީރާ އެ ކަންތައް ކުރީ ރަނަގަޅަށް! ސަލާން ޖެހުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫންކަން މިހާރު އެ ކުދިންނަށް ވެސް އެނގޭނެ،" މީރާގެ ވީޑިއޯއަށް ކޮމެންޓު ކުރި މީހަކު ބުނެފައިވެއެވެ.

އަނެއްބައި މީހުން ބުނަނީ އެކުދިންނަށް މީރާ އެހީނުވީ ޕަޕަރާޒީން ވީޑިއޯކުރަމުން އަންނާތީ ކަން ދެއްކެން ބޭނުންނުވާތީކަމަށެވެ. އަދި މީރާގެ ބޮޑީގާޑު ކައިރީގައި ހުއްޓައި އެގޮތަށް އޭނާއާއި ކުދިން ކައިވާން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެކަމަށްވެސް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

20%
ކަމުގޮސްފި
60%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
20%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް