ads
ފޮޓޯ: ސަން ކްރީމް
ސަންސްކްރީން ބޭނުން ކުރުމަށް ގައިޑެއް
ސަންސްކްރީން އަކީ ހަމައެކަނި ހޫނު މޫސުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ އަހަރު ދުވަހު ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި އެއްޗެއް ކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް ހޫނު، އަވިގަދަ މޫސުމުގައި ވެސް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި އެއްޗެކަމަށް ބިއުޓީ ޑޮކްޓަރުން ބުނެއެވެ. އެހާ ގިނަ ސަންސްކްރީން ބޭނުން ކުރެވޭއިރު، ތިމާއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ސަންސްކްރީން ހޮވުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ލޭބަލްތަކުގެ މާނައަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ، ތިމާއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ސަންސްކްރީން ޗޮއިސް ކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށް މި ގައިޑް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ.

ބްރޯޑް ސްޕެކްޓްރަމް ހޮވުން: އަބަދުވެސް "ބްރޯޑް" ނުވަތަ "ފުލް ސްޕެކްޓްރަމް" ކަވަރޭޖް ހުންނަ ސަންސްކްރީނަކަށް ދާށެވެ. މާނައަކީ ޔޫވީއޭ އާއި ޔޫވީބީ ރޭސް އިން ވެސް ރައްކާތެރިވުމެވެ، މިއީ އަލްޓްރާވައިލެޓް (ޔޫވީ) ރޭސްގެ ދެ ވައްތަރެއް ކަމަށާއި އެ ރޭސް އަށް ހުށަހެޅުމަށް ފަހު ހަންގަނޑަށް އަސަރު ކުރާނެ ކަމެކެވެ. ޔޫވީއޭ ރޭސް ހަމުގެ ތެރެއަށް ފުންކޮށް ވަދެ ރިއްސުމާއި ހަންގަނޑު މުސްކުޅިވުމަށް މެދުވެރިވާއިރު، ޔޫވީބީ ރޭސް ހަމުގެ މަތީގައި ޖެހުމުން އަވިން އަނދާ، އަދި އެއަށްވުރެ ސީރިއަސް ހާލަތްތަކުގައި ހަމުގެ ކެންސަރުވެސް ޖެހެ އެވެ.

އެސްޕީއެފް ހޮވުން: ސަން ޕްރޮޓެކްޝަން ފެކްޓަރ (އެސްޕީއެފް) އަކީ އިރުގެ އަލިން އަނދާފައިވާ ޔޫވީބީ ރޭސް އާއި ގުޅުން ހުރި އެއްޗެއް ކަމަށާއި، މިއީ ޕްރޮޑަކްޓް ބޭނުންކުރާއިރު ހަންގަނޑަށް ލިބޭ އިތުރު ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޝާރާތެކެވެ. މިސާލަކަށް ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތި އަވިގަނޑުގައި 10 މިނެޓް ހޭދަކުރުމަށްފަހު ހަންގަނޑު އަނދާން ފަށައިފިނަމަ އެސްޕީއެފް15 ސަންސްކްރީނަކުން ހަންގަނޑު އަނދާން ފެށުމަށް 15 ގުނަ ނުވަތަ 150 މިނެޓް ނަގާނެ އެވެ. މަތީ އެސްޕީއެފް ތަކުން ވެސް ތަންކޮޅެއް ގިނައިން ޔޫވީ ރޭ ފިލްޓަރ އައުޓް ކުރެއެވެ. އެސްޕީއެފް15 އިން %93 ރޭ ފިލްޓަރ އައުޓް ކުރާއިރު، އެސްޕީއެފް30 އިން %96 ފިލްޓަރ އައުޓް ކުރާއިރު، އެސްޕީއެފް50 އިން %98 ފިލްޓަރ އައުޓް ކުރެއެވެ. އެމެރިކަން އެކަޑަމީ އޮފް ޑަރމަޓޮލޮޖީން ލަފާދެނީ އެސްޕީއެފް 30 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސަންސްކްރީނެއް ބޭނުންކުރުމަށެވެ.

ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ކަމުދާ ސަންސްކްރީނެއް ހޮވުން: ކުޅިވަރު ކުޅޭނަމަ ނުވަތަ ފެނުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރާނަމަ އާންމުކޮށް 40 ނުވަތަ 80 މިނެޓް ވަންދެން ފޮތިގަނޑާއި ފެނަށް ކެތްކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ފޮތިގަނޑެއް ނުވަތަ ފެން ނުވަންނަ ސަންސްކްރީންތައް ހޯދާށެވެ. ނުވަތަ އަވިގަނޑުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު، މަދު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރަން ރާވާނަމަ، "ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމިގެންދާ" ނުވަތަ "ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އުނގުޅާ" ސަންސްކްރީންތައް ހުރެއެވެ. ނަމަވެސް ހަނދާން ކުރާށެވެ، ހުރިހާ ސަންސްކްރީނެއް ވެސް ފަޅައިގެން ގޮސްދާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކޮންމެ 2 ގަޑިއިރަކުން އަލުން ސަންސްކްރީން އުނގުޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އަދި ފޮނިވެ ނުވަތަ ފެނުގައި ހުރުމަށް ފަހު ވެސް ސަންސްކްރީން އުނގުޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބިއުޓީޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ލޯޝަން، ކްރީމް، ސްޕްރޭ ނުވަތަ ސްޓިކެއް އިހުތިޔާރުކުރުން: މިއީ ފައިދާހުރި ކަމަކަށްވުރެ ބޮޑަށް އަމިއްލަ އިހުތިޔާރާ ގުޅުންހުރި ކަމެކެވެ. ހިކި ހަންގަނޑު ހުންނަ މީހުންނަށް މާ ހައިޑްރޭޓިން ލޯޝަން ނުވަތަ ކްރީމް އަށް އިސްކަންދޭއިރު، ލުއި އިހުސާސާއި ފަސޭހައިން ސްޕްރޭ ޖަހާލުމުން އެހެން މީހުންނަށް ކަމުދާނެ އެވެ. ސްޓިކްސް އަކީ މޫނުތަކަށް ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ. ކޮންމެ ފޯމެއް ހިޔާރުކުރިޔަސް، އެންމެ މުހިންމީ ހަމުގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ސަންސްކްރީން އުނގުޅާކަން ޔަގީންކުރުން – އަބަދުވެސް މާ މަދުކޮށް އުނގުޅުމަށްވުރެ މާ ގިނައިން އުނގުޅުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ.

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހު ޗެކްކުރުން: ސަންސްކްރީންތަކުގައި މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހުތައް ހުންނަނީ ތިބާގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައެވެ. ވަގުތު ފާއިތުވަމުންދާ ވަރަކަށް ސަންސްކްރީންގެ ތެރޭގައި ހުންނަ އެކްޓިވް އިންގްރިޑިއެންޓްސް ނުވަތަ ކެމިކަލްތައް ބަދަލުވެ ނުވަތަ ހަލާކުވެ، އެތަކެތީގެ އަސަރު ނުކުރާ ގޮތް ވެދާނެ އެވެ. ވަހާއި ޓެކްސްޗާ އަދި ކުލައަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ ވެސް ތިބާގެ ސަންސްކްރީން އޭގެ ބޭނުން ތާރީހުން ފާސްވެފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާންތަކެކެވެ.

ހަނދާނުގައި ބެހެއްޓުން މުހިންމީ ސަންސްކްރީން އަކީ އަވިން ރައްކާތެރިވުމަށް ތިބާގެ ޖުމްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ބައެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެއީ ހަމައެކަނި ރީތިވުން ނޫން ކަމަށެވެ. ދިގު ލުއި ހެދުމާއި ޓޮޕާއި އަވިއައިނު ލައިގެން ނިވާވުމާއި، ދުވާލުގެ އެންމެ ހޫނު ވަގުތުތަކުގައި ސީދާ އިރުގެ އަލިން ދުރުހެލިވުން ރަނގަޅު ކަމަށް ހަމުގެ ޑޮކްޓަރުން ވެސް ލަފާ ދެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް