ads
ރައީސް މުއިއްޒު ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލި ވާހަކަ ދޮގުކޮށް ރައީސް ދެއްވީި އަދަދުތައް
މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެ ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދިޔަ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލި ވާހަކަ ދޮގުކުރައްވާ ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫއުތަކުގެ އަދަދުތައް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ހުޅުމާލޭ ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތެއް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލީ މިދިޔަ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުންކަމަށެވެ. 

ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް 527 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހުއްޓާލި މަޝްރޫއުތައްވެސް ހިމެނޭކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.   

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވެމުން މިދަނީ އަޅުގަނޑުމެން ހަވާލުވެގެން މިދިޔަ ހަތަރު މަހާއި ބައިގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ނުކުރެއޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް. މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ހަވާލުވެ ހުއްޓާލީއޭ ހުރިހާ ކަމެއް. މިކަހަލަ ވާހަކަތައް އަޑު އަހާ ބަޔަކަށްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް ލޯ ކުރިމަތިން ކަންކަން ފެންނަން ހުރިއިރު،" ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތައް ފަށާފައި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ފައިސާ ނުދީ ހުރިކަމަށް ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން ރައީސް ވަނީ މިރޭވެސް ތަކުރާރުކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓިފައި ހުރީ އެ ކޮންޓެރްކްޓަރރުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދީގެންނާއި މިސް މެނޭޖްކުރުމުގެ ސަބަބުންކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރާއި ހަވާލުވެ މަޝްރޫތައް ހުއްޓިފައި ހުރި ސަބަބުތައް ބަލާ ކޮންޓެރްކްޓަރުންނަށް ފައިސާ ދީ އެ މަސައްކަތްތައް ފަށާފައިވާކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

" ނުވަ ހާސް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިސާ، ކުޑަ އަދަދެއް ނޫން، އެކިއެކި ކުންފުނިތަކަށް ދޭން ހުރި މިދިޔަ ސަރުކާރު ނިމުނުއިރުގައި،" ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ހާމަކުރެއްވި ހިސާބުތައް ( ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން އިރު ހުއްޓިފައި ހުރި އަދަދުތަކާއި އެކު )

  •  ފެނާއި ނަރުދަމާ / 27 މަޝްރޫއެއް އޮތީ ހުއްޓިފައި، މިހާރު 74 މަޝްރޫއު ކުރިޔަށްދޭ 
  • ބަނދަރު ހެދުމާއި ބިން ހިއްކުމާއި ތޮށިލުން / 30 މަޝަރޫއެއް އޮތީ ހުއްޓިފައި، މިހާރު 90 މަޝްރޫއު ކުރިޔަށްދޭ
  • އެއާޕޯޓު މަޝްރޫއުތައް / 7 ރަށެއްގައި އޮތީ ހުއްޓިފައި، އެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދޭ 
  • މަގު ހެދުން / 17 ރަށެއްގައި އޮތީ ހުއްޓިފައި، މިހާާރު 24 ރަށެއްގައި ކުރިޔަށްދޭ 
  • ދަނޑުތަކާއި ކޯޓުތައް ހެދުން /  84 މަޝްރޫއެއް އޮތީ ހުއްޓިފައި، މިހާރު 71 މަޝްރޫއު ކުރިޔަށްދޭ
  • މިސްކިތް ބިނާ ކުރުން /  20 މަޝްރޫއެއް އޮތީ ހުއްޓިފައި، މިހާރު 42 މަޝްރޫއު ކުރިޔަށްދޭ 
  • ތައުލީމީ ދާއިރާ /  90 މަޝްރޫއެއް އޮތީ ހުއްޓިފައި، މިހާރު 217 މަޝްރޫއު ކުރިޔަށްދޭ

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީންނާއި ރައީސް ޔާމީންވެސް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އައިސް ހިންގަމުންދިޔަ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫތައް ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށެވެ. ރައީސް ޔާމީން މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ވިދާޅުވީ މިދުވަސްވަރު ޑޮލަރު ފަސޭހައިން ގަންނަ ލިބެނީ ސަރުކާރުން ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން ނޫންކަމަށާއި އެކަން އެހެންވީ ސަރުކާރު ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ނުހިންގާތީކަމަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް