ads
ރައީސް މުއިއްޒު ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއެއްގައި
ގިރާވަރާއި ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް އާ ރަޖިސްޓްރީއެއް ދެނީ
މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ގިރާވަރު ފަޅުންނާއި ގުޅީފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް އައު ރަޖިސްޓްރީތަކެއް ހަދާ މި ސަރުކާރުން ދޭނެކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނުން މިހެން ވިދާޅުވީ މިރޭ ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއެއްގައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ވައުދުވެ ވަަޑައިގެން ގޮތަށް ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް އެތަންތަން ދެއްވާނެކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގިރާވަރާއި ގުޅީފަޅުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ބަދަލުވެފައިވާތީ އައު ރަޖިސްޓްރީތަކެއް ހަދަން ޖެހޭކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

" އާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއާއެކީ ކޯޑިނޭޓްސް ބަދަލުވާނެ، އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން އާ ރަޖިސްޓްރީއެއް ދޭނަން. އެކަމަކު ޔަގީންކަމަކީ، 100 ޕަސެންޓު ޔަގީންކަމަކީ އަޅުގަނޑު ވައުދުވި ގޮތަށް އެބޭފުޅަކަށް ލިބުނު ތާކުން ގޯތި އަޅުގަނޑުމެން ހަވާލު ކުރާނަން،" ގޯއްޗާއި ފްލެޓާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދައްކަވާ ވާހަކަތައް ތަކުރާރުކުރައްވަމުން ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ގިރާވަރާއި ގުޅިފަޅުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހެދި ގޮތަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އެކަން ކޮދްފައިވަނީ ގޮޅިތަކެއް ޖަހާލާ ގޮތަށްކަމަށެވެ. އެތަނުގައި މަގެއް ސްކޫލެއް ހޮސްޕިޓަލެއްވެސް ނެތްކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

" އެލްކޭޖީ ކުއްޖެއް އަތަށް ޗާޓެއް ދީފަ، ގަނޑެއްގައި މިހެން ކުރަހާލާށޭ، ގޮޅިޖަހާލާށޭ ބުނީމަ ޖަހާ ގޮތަށް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދާލީ. މަގެއް ނެތް، ސްކޫލެއް ނެތް، ހޮސްޕިޓަލެއް ނެތް، އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތް. ސްލަމެއް އެއީ،" ކުރީ ސަރުކާރުން ކަންކުރިގޮތް ހާމަކުރައްވަމުން ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހިނގި ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން 9001 ގޯތި ދޫކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.. އޭގެތެރެއިން 1351 ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހިންނެވެ. ދެން ހުރި ގޯތިތައް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ގިރާވަރާއި ގުޅި ފަޅުންނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް