ads
ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ މީހުން ހެލްމެޓް ވަގަށް ނަގައިގެން ނައްޓާލަނީ
ހެލްމެޓެއް ވަގަށް ނެގި ބަޔަކު ހޯދަން ފުލުހުން ނުކުމެއްޖެ
ސައިކަލެއްގައި އަޅުވާފައި އިން ހެލްމެޓެއް ވަގަށް ނެގި ބަޔަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދިވެހި ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ބޮޑުމަގުގައި ޕާކުކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލެއްގައި އިން ހެލްމެޓް ބަޔަކު ނަގާ ވީޑިއޯއެއް އިއްޔެރެއިން ފެށިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ އާއްމުވެފައެވެ.

މި ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ ގޮތުން އެ ހެލްމެޓް ވަގަށް ނަގަންނަނީ އެހެން ސައިކަލެއްގައި އަންނަ ދެ ޒުވާނުންކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އަދި މި ދެމީހުން މިކަން ކުރަނީ ސައިކަލުގައި ޕޭވްމަންޓް މައްޗަށް އަރުވައިގެން ގޮހެވެ. މިމީހުން  ހެލްމެޓް ނެގި ވަގުތަކީ އެ މަގުމަތި ހަލަބިލި ވަގުތެއްކަންވެސް ވީޑިއޯއިން އެނގެއެވެ. 

ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އަހްމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ ވީޑިއޯގައި ފެންނަ ޢަމަލު ތަޙްގީގުކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރިކަމަށް ތުހުމުތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް ޝިފާން ވިދާޅުވިއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް