ads
އިންތިހާބެއްގައި ވޯޓްލަނީ
މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ވަޒީފާގެ ބިރާ ނުފޫޒު ފޯރުވާތީ އެޗްއާރުސީއެމްގެ ކަންބޮޑުވުން
އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބާއި ދިމާކޮށް ވަޒީފާގައި ބިރާ ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އަމަލުތައް ހިގަމުން އަންނާތީ އެކަން ކަން ބަލާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ގޮވާލައިފިއެވެ.

އެޗްއާރުސީއެމުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މަޖިލިދސް އިންތިހާބުގެ ފޯރި ގަދަވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި އަދި ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރުމުން ވަޒީފާގެ ބިރު  ދެއްކުން ފަދަ ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އަމަލުތައް ހިނގަމުންދާކަމުގެ މައުލޫމާތު އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބެމުން އަންނަކަމަށެވެ.

"މީ ކޮމިޝަނުންް ކަންބޮޑުވާކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަން. އަދި މިކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށް، މިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާއި ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް ގޮވާލަން." އެޗްއާރުސީއެމްގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ދޮގުވާހަކަ ފެތުރުމާއި ކެމްޕެއިން ޕޯސްޓަރުތަކަށް ގެއްލުދިނުމާއި ކެމްޕެއިނަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ އަމަލުތައްވެސް ހިންގަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް އެޗްއާރުސީއެމުންް ބުނެއެވެ.  

"އެކި ކެންޑިޑޭޓުންނާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަގީގަތާ ހިލާފު ދޮގު ވާހަކަތައް ގަސްތުގައި ގެއްލުން ދިނުމުގެ ނިޔަތެއް ނެތި ނަމަވެސް ފަތުރަމުންދާކަމާއި ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ވޯޓު ގަނެ ވިއްކުމާއި ވަޒީފާގެ ބިރުދެއްކުމާއި ކެމްޕެއިން ޕޯސްޓަރުތަކަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި ކެމްޕެއިނަށް ހުރަސް އެޅުންފަދަ ނޭދެވޭ ކަންކަން ހިންގަމުންދާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭ،" އެޗްއާރްސީއެމްގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ އިންތިހާބީ ހައްގަކަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރުދެއްގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެ އަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް އެޗްއާރުސީއެމުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އަދި މި ފަދަ އަމަލުތައް ކުރާ ފަަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާއި ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށްވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް