ads
ފޮޓޯ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން
ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލާޝިޕަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
މިދިޔަ އަހަރު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަރޝިޕަށް ޝަރުތުހަމަވާ ދަރިވަރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، އިން ސްކޮލާޝިޕަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

މި ސްކޮލާޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް ހައި އެޗީވާރސް ސްކޮލަރޝިޕް އުސޫލުގެ ދަށުން ފުރުސަތު ދޭން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ. މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށްފައިވާ"ނެޝެނަލް ޓްރެއިނިންގް ނީޑްސް ލިސްޓް"ގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ފުރިހަމަ ކުރުމަށެވެ. އަދި ކިޔެވުމުގެ ޚަރަދު، މި ސްކޮލަރޝިޕާބެހޭ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުން ހަމަޖައްސައިދޭނީ ސަރުކާރުންނެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕްއައް އެދި ހުށައެޅުމުގެ ޝަރުތުތަކަކީ:

 1. މަދަރުސާއެއްގެ ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި 2023 ވަނަ އަހަރު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާން ނުވަތަ ޝަހާދާ ޘާނަވީ އިމްތިހާން ހެދި ދިވެހި ދަރިވަރަކަށް ވުން
 2. މަދަރުސާއަކުން 2023 ވަނަ އަހަރު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާން ހެދި ދަރިވަރެއްނަމަ:
 • "އިސްލާމް" އާއި "ދިވެހި" މާއްދާ އިން މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނުން މަދުވެގެން 5 މާއްދާއިން A ހޯދައިފައި ވުން އަދި އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އިން އިނގިރޭސިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީ ފާހެއް ހޯދާފައިވުން 

 3. ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ޢަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލްއަކުން 2023 ވަނަ އަހަރު ޝަހާދާ ޘާނަވީއިމްތިޙާން ހެދި ދަރިވަރެއް ނަމަ:

 • ޝަހާދާ ސާނަވީ އިމްތިހާނުން ފައިނަލް އެވްރެޖް ގައި "A" ފާހެއް ހޯދާފައިވުން، އަދި  އެޗް.އެސް.ސީ ދިވެހި މާއްދާއިން "A" ފާހެއް ހޯދާފައިވުން، އަދި އެޗް.އެސް.ސީ ދިވެހި މާއްދާއިން "A" ފާހެއްހޯދާފައިވުން، އަދި އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އިން އިނގިރޭސިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީ ފާހެއް ހޯދައިފައި ވުން ހިމެނެ އެވެ. 

މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވަން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ:

 • ދިވެހިރާއްޖެ
 • ސާރކްގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތައް
 • މެލޭޝިޔާ
 • ތައިލެންޑް
 • ފިލިޕީންސް
 •  ޗައިނާ
 • އޯއީސީޑީ ޤައުމުތައް 

މި ސްކޮލަރޝިޕް އަށް އެދި ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެއްޗަކީ ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް ކޮޕީ، އައިޑީކާޑު ގެ ދެފުށު ކޮޕީ، ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖްގެ ކޮޕީ، ޔުނިވަރސިޓީ (ކޯހުގެ) ފީ ސްޓްރަކްޗަރ (ލިބިފައިވާނަމަ)، އަންކޮންޑިޝަނަލް އޮފަރ ލެޓަރ (ލިބިފައިވާނަމަ) އަދި ޔުނިވަރސިޓީ ޕްލޭސްމަންޓާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް (ލިބިފައިވާނަމަ) ހުށައަޅަން ޖެހެ އެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕް އައް އެދި ބހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 31 ޖުލައި 2024 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:30 އާއި ހަމައަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް